Všeobecné obchodné podmienky

Tovar a služby

1.    DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV


1.1    Balík je balík obsahujúci najmä Licenciu, Výpožičku Platobného terminálu alebo iné produkty. Špecifikácia jednotlivých Balíkov je uvedená na webovej stránke Spoločnosti. 

1.2    Licencia je právo používať Softvérový produkt, ktorý Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi.

1.3    Výpožička je prenechanie užívania jedného alebo viacerých Platobných terminálov Zákazníkovi.

1.4    Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

1.5    Platobný terminál je terminál s obchodným označením Dotypay / Dotypos SK uvedený v odovzdávacom protokole podpísanom Zákazníkom, ktorý sa používa na elektronické prijímanie a spracovanie kartových transakcií uskutočnených prostredníctvom platobných kariet medzinárodných kartových spoločností VISA, Mastercard a iných (najmä stravovacích poukážok) platobných kariet.

1.6    Produkt je súhrnný pojem pre Tovar, Služby a Softvérové produkty Spoločnosti. Aktuálne informácie o jednotlivých Produktoch ponúkaných Spoločnosťou sú uvedené na webových stránkach www.dotykacka.sk. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Produktov sa môže Zákazník tiež obrátiť na Zástupcu Spoločnosti, na kontaktné miesta Spoločnosti (zoznam kontaktných miest je k dispozícii na webových stránkach Spoločnosti) alebo na call centrum Spoločnosti.

1.7    Služby sú akékoľvek služby poskytované Spoločnosťou Zákazníkovi, najmä inštalácia a základné nastavenie Produktu (tzv. customizácia). Služby sú poskytované za cenu vo výške podľa aktuálneho platného Cenníka dostupného na webových stránkach Spoločnosti – www.dotykacka.sk

1.8    Zmluva je akákoľvek zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom upravujúca práva a povinnosti Zmluvných strán uzavretá v súvislostí s dodávkou a používaním Produktov Zákazníkom. 

1.9    Zmluvný vzťah je právny vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom založený na základe Zmluvy.

1.10    Zmluvnými stranami sú Spoločnosť na strane jednej a Zákazník na strane druhej. Obe Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú v súvislosti so svojím podnikaním.

1.11    Softvérový produkt je súbor softvérového vybavenia podľa typu Licencie Zákazníka zahrňujúci softvér Spoločnosti - pokladničný systém a prípadne aj platobná aplikácia a ďalší softvér Platobného terminálu a tiež aj všetky doteraz vydané aktualizácie a doplnky, ktoré boli Spoločnosťou Zákazníkovi poskytnuté k pôvodnému Softvérovému  produktu. Softvérový produkt nie je predmetom kúpy, poskytované je len právo k jeho užívaniu – licencia.

1.12    Spoločnosť je obchodná korporácia Dotypos SK s. r. o., IČO: 52 528 766, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38663/R, alebo akákoľvek spoločnosť, ktorá sa stala právnym nástupcom spoločnosti Dotypos SK s. r. o. a/alebo ktorej bola licenčná zmluva alebo akákoľvek iná Zmluva pridelená.

1.13    Účet spoločnosti je účet IBAN: SK47 8330 0000 0021 0166 7401 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, alebo akýkoľvek iný účet Spoločnosti, ktorý bol zverejnený na webových stránkach Spoločnosti.

1.14    Zákazník je akákoľvek obchodná korporácia alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si zakúpila a/alebo užíva Softvérový produkt Spoločnosti. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že každá osoba identifikujúca sa voči Spoločnosti pod svojím IČO sa považuje za podnikateľa. Zákazníkom v zmysle tohto ustanovenia sa stáva aj nadobúdateľ, na ktorého bola licencia k Softvérovému produktu prevedená pôvodným Zákazníkom.

1.15    Tovar je akýkoľvek tovar dodaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy Spoločnosťou Zákazníkovi. Ide najmä o hardvér (napr. tablet, tlačiareň, Platobný terminál), jeho doplnky alebo príslušenstvo (napr. USB čítačka čiarových kódov).

1.16    Nájom je odplatné prenechanie Tovaru Zákazníkovi na dočasné užívanie zo strany Spoločnosti. Prenechaním Tovaru Zákazníkovi vzniká medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dočasný nájomný vzťah (ďalej v texte len „Nájomná zmluva“). Nájom sa poskytuje odplatne za cenu nájomného vo výške podľa aktuálne platného Cenníka dostupného na webových stránkach Spoločnosti - www.dotykacka.sk/prenajom-pokladnice.


2.    ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.    Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti – Tovar a Služby (ďalej v texte len „VOP“) sa v zmysle § 273 Obchodného zákonníka stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom (ďalej v texte len „Zmluva“) a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti so Zmluvou alebo pri používaní Produktov. Svojím návrhom na uzavretie Zmluvy, resp. prijatím ponuky Spoločnosti na uzavretie Zmluvy, vyjadruje Zákazník súhlas so všetkými ustanoveniami týchto VOP. Odlišné dojednania v objednávke majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2.2.    Nadpisy uvedené v týchto VOP slúžia len na uľahčenie orientácie. Pokiaľ ustanovenia týchto VOP akokoľvek odkazujú na jednotné číslo, zahŕňajú tieto odkazy aj odkazy na množné číslo a naopak. Pojmy používané vo VOP sa významovo zhodujú s totožnými pojmami v Zmluve. 
 

3    SOFTVÉROVÉ PRODUKTY

3.1    Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva týkajúca sa Softvérových produktov (ďalej v texte len „Licenčná zmluva") sa uzatvára až v okamihu, keď Zákazník zadá svoj jedinečný licenčný kód po procese inštalácie a odsúhlasí zobrazené Všeobecné obchodné podmienky - Softvérový produkt Spoločnosti týkajúce sa Softvérového produktu. Zákazník sa môže vopred oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Softvérový produkt týkajúcimi sa Softvérového produktu na webovej stránke Spoločnosti. Bez súhlasu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami - Softvérový produkt nie je Zákazník oprávnený inštalovať Licenciu a Zmluva v časti týkajúcej sa Softvérového produktu, výpožičky Platobného terminálu a/alebo nájomná zmluva nie je uzatvorená. V takom prípade Spoločnosť do 15 pracovných dní od prijatia výzvy alebo oznámenia Zákazníka, že nesúhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami pre Softvérový produkt, Spoločnosť vráti Zákazníkovi cenu za  Licenciu, ak ju už zákazník zaplatil, a to výške, ktorá bola Zákazníkom uhradená.  Zmluvné strany sa dohodli, že Zákazník nie je oprávnený na zaplatenie akéhokoľvek úroku z omeškania, ktorý môže vzniknúť v prípade omeškania Spoločnosti s vrátením ceny, ktorá už bola zaplatená za licenciu, ak zákazník nedoručil výzvu na jej vrátenie  Spoločnosti. 

4    DODACIE PODMIENKY, PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽBY 

4.1.    S výnimkou dodania Tovaru spôsobom "Dobierkou", kedy je cena splatná pri prevzatí Tovaru, je cena za Produkty (prípadne u niektorých typoch Licencií platba za prvý mesiac Licencie) splatná najneskôr do 10 dní od uzavretia Zmluvy.

4.2.    Pri prevzatí Tovaru dodaného prostredníctvom prepravnej služby je Zákazník povinný skontrolovať integritu obalu a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne oznámiť dopravcovi tieto vady. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, Zákazník nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu.

4.3.    Podpisom dodacieho listu Zákazník potvrdzuje, že zásielka splnila všetky podmienky a požiadavky, a neskoršia sťažnosť na porušenie obalu zásielky sa nebude brať do úvahy. 

4.4.    V prípade, že z dôvodov zo strany Zákazníka je potrebné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

4.5.    Zákazník obdrží licenčný kód k Licencii súčasne s dodaním Tovaru  alebo na e-mailovú adresu do 3 dní od zaplatenia ceny za Licenciu.

4.6.    V prípade, že z dôvodov zo strany Zákazníka nie je možné poskytnúť Zákazníkovi objednanú Službu v termíne dohodnutom Zmluvnými stranami a Zákazník neoznámi Spoločnosti túto skutočnosť najmenej 24 hodín pred týmto dohodnutým dátumom a nedohodne sa na alternatívnom termíne poskytnutia Služby, je Spoločnosť oprávnená účtovať Zákazníkovi storno poplatok až do výšky ceny predmetnej Služby. 

5    NÁJOM

5.1.    Spoločnosť prenecháva Zákazníkovi Tovar, ktorý je oprávnený ho využívať len na účel, na ktorý je určený, a to v súlade s Nájomnou zmluvou, VOP a užívateľským manuálom.

5.2.    Zákazník je povinný uhrádzať Spoločnosti nájomné mesačne na základe faktúry, resp. elektronickej faktúry, vystavenej Spoločnosťou vždy na začiatku kalendárneho mesiaca, za ktorý sa nájomné uhrádza. Faktúra resp. elektronická faktúra bude splatná v lehote 15 dní odo dňa jej vystavenia.

5.3.    Spoločnosť sa zaväzuje:
a)    poskytnúť Zákazníkovi Tovar v stave vhodnom na správne používanie a udržiavať ho v tomto stave na vlastné náklady po dobu, na ktorú je dohodnutý nájom,  za predpokladu, že Zákazník splní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy,  vrátane týchto VOP;
b)    poskytnúť Zákazníkovi informácie o správnej prevádzke Tovaru najneskôr v okamihu jeho odovzdania.

5.4.    Zákazník sa zaväzuje: 
a)    používať Tovar a jeho príslušenstvo len na účely, na ktoré je vyslovene určený a na iné účely vopred schválené Spoločnosťou;
b)    dodržiavať pokyny na prevádzku Tovaru;    
c)    používať príslušenstvo dodané s Tovarom výlučne v Tovare;
d)    používať v Tovare iba softvér schválený Spoločnosťou, nedekompilovať a nevytvárať kópie softvéru ani inak zasahovať do Tovaru;
e)    vykonávať bežnú údržbu Tovaru a chrániť ho pred poškodením, zničením alebo stratou a mať  Tovar v držbe počas celej doby Nájmu, najmä aby ho nezaložil, nepožičiaval a nezaťažoval ho žiadnymi právami tretích strán;
f)    umožniť Spoločnosti  skontrolovať stav a umiestnenie Tovaru počas pracovnej doby Zákazníka a či sa používa v súlade s touto Zmluvou;
g)    v prípade poruchy, poškodenia, straty alebo krádeže Tovaru bez zbytočného odkladu kontaktovať Spoločnosť;
h)    v prípade, že je Tovar poškodený, stratený, zničený alebo inak znehodnotený Zákazníkom, má Spoločnosť  právo na zmluvnú pokutu voči Zákazníkovi vo výške aktuálnej ceny Tovaru uvedenej na webových stránkach Spoločnosti - www.dotykacka.sk. Pokuta je splatná do 15 dní od doručenia výzvy na úhradu Zákazníkovi. Spoločnosť nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi nový Tovar predtým, ako Zákazník zaplatí vyššie uvedenú zmluvnú pokutu alebo iný nárok voči Spoločnosti v plnej výške.

5.5.    Spoločnosť sa rovnako zaväzuje zabezpečiť odstránenie poruchy Tovaru oznámenej Spoločnosti v lehote primeranej povahe poruchy a možnostiam jej odstránenia. V prípade ak sa bude jednať o poruchu spočívajúcu v nefunkčnosti Tovaru, pri súčasnom poskytovaní inej Služby zo strany Spoločnosti, je Spoločnosť povinná vymeniť Tovar za funkčný v lehote do 3 pracovných dní. Uvedené neplatí, ak bola porucha Tovaru spôsobená z dôvodu na strane Zákazníka, najmä z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s Tovarom.

5.6.    Náklady na prevádzku Tovaru (najmä náklady na elektrickú energiu, telekomunikačnú prevádzku, papier a ďalšie) hradí a znáša v celom rozsahu Zákazník.

5.7.    Pri ukončení Nájomnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, resp. v prípade ukončenia užívania Tovaru Zákazníkom, sa Zákazník zaväzuje na svoje náklady vrátiť Tovar na korešpondenčnú adresu Spoločnosti: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Pobočka SOLITEA v stave v akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie Zákazníkom,  a to do 15 dni od ukončenia Nájomnej zmluvy.  V prípade, že Zákazník nevráti Tovar Spoločnosti do 15 dní,  má Spoločnosť  právo na zmluvnú pokutu voči Zákazníkovi vo výške aktuálnej ceny Tovaru uvedenej na webových stránkach Spoločnosti - www.dotykacka.sk. Pokuta je splatná do 15 dní od doručenia výzvy na úhradu Zákazníkovi.

5.8.    V prípade, ak bude Zákazník v omeškaní s úhradou nájomného je Spoločnosť opravená odstúpiť od Nájomnej zmluvy.
 

6    PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1.    Zákazník je oprávnený Tovar využívať výhradne pre svoju potrebu a len na ten účel, na ktorý je určený.

6.2.    Zákazník spolu s Tovarom obdrží návod na použitie (inštaláciu) konkrétneho Tovaru.  V prípade jeho záujmu zástupca Spoločnosti vykoná inštaláciu a základné nastavenie Produktu (customizáciu) pre Zákazníka priamo v sídle zákazníka alebo v prevádzkarni Zákazníka za cenu objednanej Služby a/alebo za poplatok vo výške podľa aktuálne platného Cenníka Spoločnosti zverejneného na webovej stránke Spoločnosti.

6.3.    Zákazník je povinný oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu nasledujúce skutočnosti:
a)    akúkoľvek zmenu svojich údajov, tzn. vo svojom názve/obchodnom mene, sídle/mieste podnikania, prípadne v iných údajoch poskytnutých Spoločnosti v súvislosti so Zmluvou alebo akoukoľvek jej zmenou alebo pri vykonávaní akejkoľvek Služby poskytovanej Spoločnosťou;
b)    zmenu kontaktnej osoby alebo zmenu alebo zánik zástupcu alebo akéhokoľvek splnomocnenia, ktoré udelil a ktoré sa môže uplatniť pri jednaní so Spoločnosťou; táto povinnosť sa týka aj prípadného oprávnenia zastupovať Zákazníka, ktoré doteraz nebolo zapísané do obchodného či iného verejného registra, prípadne podobného zahraničného registra; 
c)    akékoľvek ďalšie skutočnosti a/alebo zmeny, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že môžu mať podstatný vplyv na poskytovanie Produktov Spoločnosti alebo akékoľvek zmeny alebo udalosti, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že by mohli nepriaznivo ovplyvniť schopnosť Zákazníka plniť jeho povinnosti voči Spoločnosti (napr. podanie návrhu na začatie konkurzného či exekučného konania voči Zákazníkovi atď.).

6.4.    Zákazník nie je oprávnený užívať logo, názov, obchodné meno, či iné údaje Spoločnosti na akýchkoľvek svojich propagačných alebo iných materiáloch bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

7    KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM A DORUČOVANIE
                    
7.1.    Zákazník udeľuje Spoločnosti výslovný súhlas k tomu, aby ho v prípade potreby kontaktovala telefonicky na telefónnom čísle, ktoré uviedol Zákazník, a to v dobe od 8:00 do 20:00 hod. 

7.2.    Zákazník uzatvorením Zmluvy výslovne súhlasí s tým, že Spoločnosť je oprávnená vytvárať a uchovávať nahrávky a telefonické hovory, prípadne akúkoľvek inú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, ktorá vznikne v súvislosti s poskytovaním alebo používaním Produktov akýmikoľvek technickými prostriedkami a uchovávať takýto záznam počas trvania Zmluvy a počas 5 rokov po jej ukončení. Zákazník súhlasí s tým, že Spoločnosť zaznamená komunikáciu medzi Zmluvnými stranami bez ďalšieho predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť sa zaväzuje chrániť zaznamenané údaje pred zneužitím.

7.3.    Spoločnosť je oprávnená zasielať Zákazníkovi správy či informácie, ktoré sa týkajú Zmluvy,  VOP a všetkých záležitostí súvisiacich priamo alebo nepriamo s Produktami Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená Zákazníkovi tieto správy či informácie zasielať na jeho zákaznícky účet dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami.

7.4.    Zákazník doručuje správy a oznámenia Spoločnosti prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na adresu Spoločnosti, ktorá je pre tieto účely uvedená na webových stránkach Spoločnosti.

7.5.    Správy alebo oznámenie sú doručené v okamihu, keď sa ocitnú vo sfére dispozície adresáta. Ak je správa či oznámenie doručované na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, platí, že bolo doručené v okamihu jeho vloženia na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti. Ak Spoločnosť doručovala Zákazníkovi správu či oznámenie na e-mail Zákazníka, považuje sa tento za doručený v okamihu, keď je riadne odoslaný z e-mailovej adresy Spoločnosti. Skutočnosť, že e-mail zaslaný Zákazníkovi Spoločnosťou bol doručený napr. do nevyžiadanej pošty Zákazníka (spam) a Zákazník sa s ním z tohto dôvodu nezoznámil, nie je na ťarchu Spoločnosti. 

7.6.    Zákazník je oboznámený so skutočnosťou, že komunikácia medzi Spoločnosťou a Zákazníkom nie je šifrovaná ani inak zabezpečená proti prístupu tretích osôb, ak neustanoví Zmluva alebo tieto VOP niečo iné. Spoločnosť v tejto súvislosti nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu vzniknutú v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby k elektronickej komunikácii medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

8    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1.    Spoločnosť poskytuje 12-mesačnú záruku na Tovar, ktorá začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Zákazníkom. Záruka sa vzťahuje na materiálové vady a výrobné nedostatky tovaru, ktoré zákazník zistil počas záručnej doby.

8.2.    Záruka je Zákazníkovi poskytnutá len vtedy, ak sa Tovar používa v súlade s návodom na obsluhu a že sa nepoužíva neprofesionálnym alebo neprimeraným spôsobom.  Zákazník nemá nárok na záruku, ak si Zákazník riadne neplní svoje záväzky voči Spoločnosti. 

7.3.    Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a)    nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, prevádzkou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
b)    opotrebením spôsobeným bežným používaním Tovaru alebo mechanickým poškodením Tovaru;
c)    elektrickým prepätím (viditeľne spálené komponenty alebo plošné spoje), s výnimkou normálnych odchýlok;
d)    ak Tovar alebo jeho časť bola poškodená počítačovým vírusom;
e)    používaním nezákonného softvéru alebo softvéru, pre ktorý Zákazník nie je schopný preukázať svoj legálny pôvod;
f)    použitím neautorizovaného spotrebného materiálu;
g)    nadmerným zaťažovaním alebo používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotou, prašnosťou, chemickým a mechanickým vplyvom prostrediu, v ktorom sa Tovar bežne používa , alebo iným použitím Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v pokynoch;
h)    vykonaním nekvalifikovaného zásahu, zmeny parametrov Tovaru Zákazníkom alebo v dôsledku opravy Tovaru Zákazníkom;
i)    pôsobením vyššej moci;
j)    poškodením, na ktoré bol Zákazník  upozornený pri nákupe Tovaru;

9    REKLAMÁCIA

9.1.    Bližšie podmienky reklamácie môžu byť stanovené v reklamačnom poriadku Spoločnosti dostupnom na webových stránkach Spoločnosti.

9.2.    Reklamáciu Tovaru je možné uplatniť písomne na adresu Spoločnosti uvedenú na tento účel na webových stránkach Spoločnosti. 

9.3.    Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti:
a)    identifikačné údaje Zákazníka, vrátane uvedenia kontaktu na kontaktnú osobu Zákazníka;
b)    špecifikáciu Tovaru a detailný popis  reklamovanej vady alebo jej prejavu; 
c)    doklad o zakúpení Tovaru;
d)    Tovar vrátane všetkých jeho komponentov a príslušenstva.

9.4.    Ak je pre niektorý Tovar Spoločnosťou špecifikovaný špeciálny zoznam oprávnených záručných stredísk, uplatní Zákazník právo na záručnú opravu u týchto odborných oprávnených záručných stredísk. 

9.5.    Zákazník je povinný zaslať Tovar Spoločnosti na vlastné náklady a zodpovednosť. Spoločnosť nie je povinná akceptovať na reklamáciu Tovar, ktorý nie je vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými komponentmi a príslušenstvom a nie je vybavený sprievodnou dokumentáciou.

9.6.    Riadne podaná reklamácia bude vybavená v súlade s týmito VOP a Obchodným zákonníkom. 
9.7.    Po prijatí Tovaru na reklamáciu Spoločnosť vydá Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo na reklamáciu uplatnil. 

9.8.    Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Tovar chybný, Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať zľavu z ceny, ak je Spoločnosť pripravená:
a)    odstrániť takúto vadu alebo nahradiť Tovar za bezvadný;
b)    bez zbytočného odkladu začne vyvíjať činnosť smerujúcu k odstráneniu vady či výmene Tovaru za bezvadný a urobí tak v primeranom čase. 

9.9.    Spoločnosť informuje Zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie na zákaznícky účet Zákazníka, ktorý je k dispozícii na webovom rozhraní Spoločnosti, e-mailom alebo písomne. Ak Spoločnosť uznala vadu Tovaru a rozhodne sa vymeniť tento Tovar za nový kus rovnakého druhu tovaru, odovzdá  nový Tovar Zákazníkovi po vybavení reklamácie, vrátane písomného potvrdenia o spôsobe vybavenia reklamácie a jej trvaní. V prípade, že sa Spoločnosť rozhodne Tovar opraviť, odovzdá opravený Tovar Zákazníkovi vrátane písomného potvrdenia o oprave Tovaru a jeho trvania. Ak bol Tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, bude zaslaný späť na adresu Zákazníka po vyriešení reklamácie týmto spôsobom. 

9.10.    V prípade, že tovar Zákazník po ukončení reklamačného konania ani do 30 dní od riadneho ukončenia reklamačného konania neprevezme  späť, Zákazník  udeľuje Spoločnosti výslovný súhlas s  ekologickým nakladaním s týmto Tovarom na  náklady Spoločnosti do 30 dní  od uplynutia lehoty na prevzatie Tovaru.

10    NÁHRADA ŠKODY

10.1.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností Zákazníka vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP, alebo ak Zákazník svojím zavineným konaním prispel k vzniku ujmy.

10.2.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ujmu vzniknutú v dôsledku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť Spoločnosti je medzi Zmluvnými stranami považovaná aj vada prostriedku komunikácie na diaľku (napr. internetové spojenie) používaného Zákazníkom alebo Spoločnosťou a/alebo zlyhanie ktoréhokoľvek technického prostriedku, ktoré Spoločnosť nezavinila.

10.3.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Zákazníka.

10.4.    Spoločnosť nezodpovedá za ujmu, ktorá nevznikne v bezprostrednej súvislosti s porušením právnej povinnosti Spoločnosti.

10.5.    Celková prípadná zodpovednosť Spoločnosti za ujmu je obmedzená na sumu rovnajúcu sa cene bez DPH, ktorú Zákazník spoločnosti uhradil za Tovar.

10.6.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Produktu alebo jeho neposkytnutie z dôvodov, ktoré sú objektívne mimo jej kontrolu.

10.7.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za funkčnosť akéhokoľvek softvéru, ktorý nezabezpečila alebo jeho užívanie na Produkte výslovne neschválila. 

11    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.    Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným či neúčinným, nebude mať táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť za následok neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť zostávajúcich ustanovení VOP.

11.2.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.

11.3.    Všetky informácie týkajúce sa Produktu, VOP či Cenníka budú sprístupnené Zákazníkom na kontaktných miestach Spoločnosti alebo jej partnerov (aktuálny zoznam kontaktných miest je uvedený na webových stránkach Spoločnosti), na webových stránkach Spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom.

11.4.    Zmluvné strany sa dohodli, že VOP môžu byť Spoločnosťou jednostranne menené či doplňované, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu so Zákazníkmi a/alebo spôsob uzatvárania, zmien a ukončenia Zmluvy, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien Produktov poskytovaných Spoločnosťou. Spoločnosť je ďalej oprávnená jednostranne zmeniť VOP vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky obchodných partnerov, s ktorými Spoločnosť spolupracuje (napr. zmena dodacích podmienok prepravných spoločností atď.) a ktorých služby využíva Spoločnosť pri poskytovaní plnení Zákazníkom. 

11.5.    Zákazník bude o zmene a/alebo doplnení VOP informovaný na webových stránkach www.dotykacka.sk, prostredníctvom zákazníckeho účtu Zákazníka dostupného na webovom rozhraní Spoločnosti a/alebo e-mailom, ak svoj e-mail pri uzatvorení Zmluvy alebo inej Zmluvy  uviedol, a to najmenej 7 dní pred účinnosťou tejto zmeny či doplnenia VOP. Touto zmenou či doplnením nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Zákazník má právo zmenu či doplnenie VOP odmietnuť a Zmluvu z tohto dôvodu písomne vypovedať, a to najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených a/alebo doplnených VOP. Ak Zákazník nevyužije toto právo do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených a/alebo doplnených VOP, platí, že s obsahom zmenených či doplnených VOP vyslovil súhlas. 

11.6.    Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zmeny VOP vykonané v prospech Zákazníka je Spoločnosť oprávnená oznámiť spôsobom podľa článku 9.5 týchto VOP aj v lehote kratšej ako ktorá je uvedená v predmetnom článku a že zmeny, ktoré nie sú v neprospech Zákazníka, nezakladajú právo na výpoveď Zmluvy podľa článku 9.5 týchto VOP.

11.7.    Práva a povinnosti Zmluvných strán týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.8.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetka komunikácia medzi nimi prebieha v slovenskom jazyku.

11.9.    Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s Licenčnou zmluvou a/alebo inou Zmluvou, budú príslušné súdy Slovenskej republiky a tieto spory budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky.

11.10.    Zákazník udeľuje Spoločnosti súhlas s overením jeho schopností plniť svoje záväzky. 

11.11.    Zákazník udeľuje Spoločnosti súhlas na zasielanie informácií týkajúcich sa priamo alebo nepriamo produktov alebo ich poskytovania, a to v písomnej aj elektronickej forme. Súhlas zákazníka môže Zákazník písomne odvolať a odvolanie musí byť doručené na adresu Spoločnosti, ktorá je na tento účel uvedená  na webovej stránke Spoločnosti.

11.12.    Uzatvorením Zmluvy Zákazník dáva výslovný súhlas s poskytnutím svojich údajov na referenčné účely v referenčných materiáloch a na referenčnom liste Spoločnosti, ktoré môžu byť ďalej použité v propagačných materiáloch. Údaje zverejnené v referenčných materiáloch a na referenčnom liste znamenajú najmä obchodný názov alebo dokonca ochrannú známku alebo meno, ktoré Zákazník používa na obchodné účely, logo, ID spoločnosti, obchodnú líniu, miesto podnikania, umiestnenie prevádzok alebo iné verejne dostupné údaje o Zákazníkovi a druhu použitých produktov, ktoré budú všetky uvedené v týchto materiáloch  Spoločnosti.  

11.13.    Zmluvné strany pre práva a povinnosti vzniknuté z Licenčnej zmluvy a/alebo inou zmluvou vylučujú aplikáciu ustanovení §  511 ods. 1 Obchodného zákonníka.

11.14.    Zmluvné strany vylučujú, aby nad rámec výslovných ustanovení Zmluvy boli akékoľvek práva a povinnosti vyvodené z praxe, ktorá medzi nimi bude zavedená, či zo všeobecne dodržiavaných obchodných zvyklostí týkajúcich sa predmetu Zmluvy.

11.15.    Zmluvné strany podľa § 401 Obchodného zákonníka dojednávajú premlčaciu lehotu na práva vzniknuté zo Zmluvy v prospech Spoločnosti v dĺžke desiatich (10) rokov odo dňa, keď mohlo byť právo uplatnení po prvý raz.

11.16.    Pre vylúčenie prípadných pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú pri svojom podnikaní ako podnikatelia, a že sa tak na Zmluvu uplatnia ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.17.    Zákazník prehlasuje, že na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností. 

11.18.    Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexami správania.

11.19.    Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka akékoľvek práva či povinnosti zo Zmluvy a/alebo Zmluva ako celok môže byť Spoločnosťou prevedená alebo postúpená na tretiu osobu aj bez súhlasu Zákazníka. Zákazník môže akákoľvek svoje práva či povinnosti zo Zmluvy a/alebo Zmluvu ako celok postúpiť alebo previesť na tretiu stranu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.

11.20.    Spoločnosť je oprávnená jednostranne započítať všetky svoje pohľadávky voči Zákazníkovi, a to vrátane pohľadávok nesplatných v zmysle § 359 a § 360 Obchodného zákonníka.

11.21.    Ak Spoločnosť nevykoná akékoľvek svoje právo vyplývajúce zo Zmluvy  alebo ho vykoná sčasti alebo s oneskorením, nebude to mať účinky vzdania sa takéhoto práva a akýkoľvek čiastočný výkon takého práva nebude prekážkou pre akýkoľvek jeho iný alebo ďalší výkon alebo pre výkon akéhokoľvek iného práva, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.

Softvérový produkt

1.    DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1    Balík je balík obsahujúci najmä Licenciu, Výpožičku Platobného terminálu alebo iné produkty. Špecifikácia jednotlivých Balíkov je uvedená na webovej stránke Spoločnosti. 

1.2    Cenník je prehľad cien jednotlivých Produktov Spoločnosti a ich kombinácií. Aktuálna verzia Cenníka je vždy dostupná na webových stránkach www.dotykacka.sk, a v písomnej podobe rovnako u Zástupcov Spoločnosti. Všetky ceny Produktov sú uvedené bez DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok – Softvérový produkt.

1.3    GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako General Data Protection Regulation, ako aj ďalšie relevantné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov platné a účinné na území Slovenskej republiky.

1.4    Licencia je právo používať Softvérový produkt, ktorý Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi.

1.5    Licenčná zmluva je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, na základe ktorej je Zákazníkovi poskytnutá licencia k Softvérovému produktu. Licenčná zmluva je uzatvorená na základe objednávky, ktorej súčasťou sú Všeobecné obchodné podmienky, a to mechanizmom uvedeným v čl. 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.6    Výpožička je prenechanie užívania jedného alebo viacerých Platobných terminálov Zákazníkovi.

1.7    Nájom je odplatné prenechanie Tovaru Zákazníkovi na dočasné užívanie zo strany Spoločnosti. Prenechaním Tovaru Zákazníkovi vzniká medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dočasný nájomný vzťah.

1.8    Obrat je obrat Zákazníka dosiahnutý prostredníctvom jedného kusu Platobného terminálu.
 
1.9    Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

1.10    Platobný terminál je terminál s obchodným označením Dotypay / Dotypos SK uvedený v odovzdávacom protokole podpísanom Zákazníkom, ktorý sa používa na elektronické prijímanie a spracovanie kartových transakcií uskutočnených prostredníctvom platobných kariet medzinárodných kartových spoločností VISA, Mastercard a iných (najmä stravovacích poukážok) platobných kariet.

1.11    Poskytovateľ platobných služieb je poskytovateľom platobných služieb podľa vlastného výberu Spoločnosti, aktuálne spoločnosť First Data GmbH, so sídlom Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg vor der Höhe, Nemecko. Dohľad nad spoločnosťou First Data GmbH vykonávajú spoločnosti BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Marie-Curie-Str. 24-28, 604 39 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko. Poskytovateľ platobných služieb je registrovaný v Národnej Banke Slovenska ako cezhraničný poskytovateľ služieb. Spoločnosť First Data GmbH je oprávnená poskytovať platobné služby v Slovenskej republike súvisiace s prijímaním platobných kariet u obchodníkov na cezhraničnom základe (bez založenia pobočky) na základe povolenia udeleného v členskom štáte, v ktorom má sídlo, a na základe príslušného oznámenia Národnej Banke Slovenska. Spoločnosť First Data GmbH zverila poskytovanie obchodných a podporných činností spoločnosť SIA Central Europe a.s., so sídlom Röntgenova 1, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: ako, vložka č. 7007/B, IČO: 31372074; Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť Poskytovateľa platobných služieb podľa vlastného uváženia.

1.12    Produkt je súhrnný pojem pre Softvérový produkt, Tovar, Platobný terminál a Služby Spoločnosti. Aktuálne informácie o jednotlivých Produktoch ponúkaných Spoločnosťou sú uvedené na webových stránkach www.dotykacka.sk. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Produktov sa môže Zákazník tiež obrátiť na Zástupcu Spoločnosti, na kontaktné miesta Spoločnosti (zoznam kontaktných miest je k dispozícii na webových stránkach Spoločnosti) alebo na call centrum Spoločnosti.

1.13    Služby sú akékoľvek služby poskytované Spoločnosťou Zákazníkovi, najmä inštalácia a základné nastavenie Produktu (tzv. customizácia). Služby sú poskytované za cenu vo výške podľa aktuálneho platného Cenníka. 

1.14    Zmluva je akákoľvek zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom upravujúca práva a povinnosti Zmluvných strán uzavretá v súvislostí s dodávkou a používaním Produktov Zákazníkom, t.j. najmä Licenčná zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva, zmluva, na základe ktorej je poskytovaný Balík a pod. 

1.15    Zmluvný vzťah je právny vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom založený na základe Zmluvy.

1.16    Zmluvnými stranami sú Spoločnosť na strane jednej a Zákazník na strane druhej. Obe Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú v súvislosti so svojím podnikaním.

1.17    Softvérový produkt je súbor softvérového vybavenia podľa typu Licencie Zákazníka zahrňujúci softvér Spoločnosti - pokladničný systém a prípadne aj platobná aplikácia a ďalší softvér Platobného terminálu a tiež aj všetky doteraz vydané aktualizácie a doplnky, ktoré boli Spoločnosťou Zákazníkovi poskytnuté k pôvodnému Softvérovému  produktu. Softvérový produkt nie je predmetom kúpy, poskytované je len právo k jeho užívaniu – licencia.

1.18    Spoločnosť je obchodná korporácia Dotypos SK s. r. o., IČO: 52 528 766, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38663/R, alebo akákoľvek spoločnosť, ktorá sa stala právnym nástupcom spoločnosti Dotypos SK s. r. o. a/alebo ktorej bola licenčná zmluva alebo akákoľvek iná Zmluva pridelená.

1.19    Transakčný poplatok je poplatok za každú bezhotovostnú transakciu vykonanú prostredníctvom Platobného terminálu.

1.20    Účet spoločnosti je účet IBAN: SK47 8330 0000 0021 0166 7401 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, alebo akýkoľvek iný účet Spoločnosti, ktorý bol zverejnený na webových stránkach Spoločnosti.

1.21    Zákazník je akákoľvek obchodná korporácia alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si zakúpila a/alebo užíva Softvérový produkt Spoločnosti. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že každá osoba identifikujúca sa voči Spoločnosti pod svojím IČO sa považuje za podnikateľa. Zákazníkom v zmysle tohto ustanovenia sa stáva aj nadobúdateľ, na ktorého bola licencia k Softvérovému produktu prevedená pôvodným Zákazníkom.

1.22    Zástupca je obchodný zástupca alebo zamestnanec Spoločnosti, prostredníctvom ktorého si môže Zákazník objednať licenciu k Softvérovému produktu Spoločnosti a/alebo prostredníctvom ktorého Zákazník uzatvára zmluvu na Tovar či Služby.

1.23    Tovar je akýkoľvek tovar dodaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy Spoločnosťou Zákazníkovi. Ide najmä o hardvér (napr. tablet, tlačiareň, Platobný terminál), jeho doplnky alebo príslušenstvo (napr. USB čítačka čiarových kódov).

2.    ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.    Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti - Softvérový produkt (ďalej v texte len „VOP“) sa v zmysle § 273 Obchodného zákonníka stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s Licenčnou zmluvou a/alebo v súvislosti s používaním Platobného terminálu v rámci Balíka zákazníkom a/alebo v súvislosti s dočasným používaním Tovaru na základe nájomnej zmluvy.

2.2.    Nadpisy uvedené v týchto VOP slúžia len na uľahčenie orientácie. Pokiaľ ustanovenia týchto VOP akokoľvek odkazujú na jednotné číslo, zahŕňajú tieto odkazy aj odkazy na množné číslo a naopak.
2.3.    Uzatvorením Licenčnej zmluvy vyjadruje Zákazník súhlas so všetkými ustanoveniami týchto VOP. Odlišné dojednania v objednávke majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2.4.    Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že:
a)    tieto VOP týkajúce sa výlučne Softvérového produktu a Platobného terminálu  nevylučujú platnosť Všeobecných obchodných podmienok – Tovar a Služby, ktoré sú pre Zákazníka platné v prípade, že si objednal tiež Tovar a/alebo Služby;
b)    tieto VOP ďalej nevylučujú platnosť Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa platobných služieb.

2.3    Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností uvádzajú, že v prípade, že Spoločnosť ponúkne Zákazníkovi na určitú, časovo obmedzenú dobu výhodnejšie podmienky pre využívanie Produktov, než ktoré sú stanovené týmito VOP a Zákazník splní všetky podmienky stanovené pre získanie tejto špeciálnej akciovej ponuky, má špeciálna akciová ponuka Spoločnosti prednosť pred predmetnými ustanoveniami týchto VOP.

3    UZAVRETIE LICENČNEJ ZMLUVY, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

3.1.    Zákazník je oprávnený objednať Softvérový produkt a/alebo Balík rôznymi spôsobmi, a to:
a)    písomnou objednávkou doručenou Spoločnosti alebo naskenovanou písomnou objednávkou doručenou na e-mailovú adresu Spoločnosti, ktorá je na tento účel uvedená na webových stránkach Spoločnosti;
b)    elektronickou objednávkou cez webové rozhranie Spoločnosti;
c)    telefonicky za podmienky, že budú dohodnuté a uvedené všetky nižšie uvedené podstatné náležitosti a Zákazník a Spoločnosť si ich odsúhlasili.

3.2.    Za podstatné náležitosti v objednávke Zmluvné strany považujú najmä tieto údaje:
a)    identifikácia Zákazníka - firma/obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo/miesto podnikania, e-mail Zákazníka, meno osoby zastupujúcej Zákazníka, telefonický kontakt;
b)    názov Licencie, príp. variant a časové obdobie, na ktoré má byť Licencia poskytnutá a/alebo názov Balíku, príp. variant a časové obdobie, na ktoré má byť Balík poskytnutý;
c)    cena a spôsob platby za Licenciu a/alebo Balík.

3.3.    Licenčná zmluva je uzatvorená až v okamihu, keď Zákazník po začatí procesu inštalácie zadá svoj unikátny licenčný kód a odsúhlasí tu zobrazené všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti vzťahujúce sa k Softvérovému produktu. So všeobecnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na Softvérový produkt a Platobný terminál sa Zákazník môže s predstihom zoznámiť na webových stránkach Spoločnosti. Bez odsúhlasenia predmetných všeobecných obchodných podmienok nie je Zákazníkovi umožnená inštalácia Licencie a Zmluva v časti týkajúcej sa Softvérového produktu a Platobného terminálu nie je uzavretá.

3.4.    Zmluva, na základe ktorej je Balík poskytovaný, je uzatvorená v časti týkajúcej sa platobných služieb až po schválení Zákazníka Poskytovateľom platobných služieb. V prípade, že zákazník nie je schválený Poskytovateľom platobných služieb, zmluva, na základe ktorej je Balík poskytnutý, zaniká v časti poskytovania platobných služieb okamihom neschválenia  Zákazníka zo strany Poskytovateľa  platobných služieb . Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade sa medzi zmluvnými stranami uzavrie iba Licenčná zmluva. Ak už Zákazníkovi bol poskytnutý Platobný terminál, ktorý mal byť predmetom výpožičky,  je Zákazník povinný  bezodkladne vrátiť Platobný terminál Spoločnosti, pričom je viazaný povinnosťami podľa článkov 4.3. a 4.4.   týchto VOP.

3.5.    Zákazník v súlade s § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby Spoločnosť vyhotovila daňový doklad – faktúru elektronicky. Zákazník súhlasí tiež s tým, aby mu faktúry – daňové doklady boli po vykonaní úspešnej aktivácie Licencie zasielané iba na jeho zákaznícky účet dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti.

3.6.    Cena za Licenciu a/alebo Balík je v prípade prvej platby splatná najneskôr do 10 dní od vystavenia faktúry, ak nie je na faktúre uvedený iný dátum splatnosti, a to:
a)    kartou online cez platobnú bránu, alebo 
b)    bezhotovostne prevodom na účet Spoločnosti, alebo
c)    v hotovosti. 

3.7.    V prípade ďalšej platby za Licencie a/alebo Balíku hradí Zákazník cenu za Licenciu a/alebo Balík bezhotovostne prevodom na účet Spoločnosti, a to vždy najneskôr do 10. dňa prvého mesiaca v období, za ktoré je licencia hradená, ak nie je na faktúre uvedený neskorší dátum splatnosti. V prípade omeškania s úhradou ceny za Licenciu a/alebo Balík je Zákazník povinný uhradiť taktiež zákonný úrok z omeškania podľa príslušných právnych predpisov.

3.8.    Spoločnosť je platcom dane z pridanej hodnoty. Spoločnosťou bude k cenám účtovaná daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške v čase zdaniteľného plnenia v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Cena vrátane DPH zahŕňa DPH vo výške platnej ku dňu akceptácie objednávky.

3.9.    Každá platba, ktorú Zákazník prevedie na účet Spoločnosti, sa započítava najskôr na úhradu akejkoľvek pohľadávky Spoločnosti voči Zákazníkovi (bez ohľadu na príčinu vzniku tejto pohľadávky – t. j. napr. aj náhrada škody, zmluvná pokuta a pod.), príslušenstvo a následne na úhradu ceny za Licenciu a/alebo Balík.

3.10.    Zákazník dostane unikátny licenčný kód k Licencii a/alebo Balíku do 3 pracovných dní od uhradenia ceny za Licenciu a/alebo Balík na dobu určitú spôsobom podľa článku 3.6 týchto VOP.

4    BALÍK, VÝPOŽIČKA, PLATOBNÝ TERMINÁL

4.1.    V prípade, že si Zákazník objednal Balík, ktorého súčasťou je aj Výpožička, Spoločnosť sa zaväzuje :
a)    poskytnúť Zákazníkovi Platobný terminál v stave vhodnom na správne používanie a udržiavať ho v tomto stave na vlastné náklady po dobu, na ktorú je dohodnuté poskytnutie Balíka,  za predpokladu, že zákazník splní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy,  vrátane týchto VOP, najmä  povinnosti stanovené v článkoch 4.3. a 4.4 VOP;
b)    poskytnúť Zákazníkovi informácie o správnej prevádzke Platobného terminálu najneskôr v okamihu jeho odovzdania.

4.2.    Spoločnosť je oprávnená vymeniť počas doby Výpožičky (doba, na ktorú bol dojednaný Balík) Platobný terminál za iný typ terminálu, vrátane príslušenstva a programového vybavenia. 

4.3.    V prípade, že si Zákazník objednal Balík, ktorý obsahuje Platobný terminál, Zákazník sa zaväzuje:
a)    používať Platobný terminál a jeho príslušenstvo len na účely akceptovania platobných kariet a na iné účely vopred schválené Spoločnosťou;
b)    dodržiavať pokyny na prevádzku Platobného terminálu;
c)    používať príslušenstvo dodané s Platobným terminálom výlučne v Platobnom termináli;
d)    na Platobný terminál akceptovať iba karty uvedené v zmluve s Poskytovateľom platobných služieb a karty, ktorých prijatie bolo so Spoločnosťou písomne dohodnuté;
e)    používať Platobnom termíne iba softvér schválený Spoločnosťou, nedekompilovať a nevytvárať kópie softvéru ani inak zasahovať do Platobného terminálu;
f)    strpieť zablokovanie Platobného terminálu a/alebo príslušenstva Platobného terminálu na nevyhnutne potrebné obdobie, najmä v prípadoch podozrenia z protiprávneho konania, porušenia tejto Zmluvy alebo na pokyn Poskytovateľa platobnej služby poskytovanej prostredníctvom Platobného terminálu, alebo z dôvodu omeškania pri zaplatení pohľadávky voči Spoločnosti alebo ukončenia tejto Zmluvy;
g)    na vlastné náklady na zabezpečenie spotrebného materiálu (t. j. farbiacich a papierových pások) v potrebnej kvalite, aby sa umožnilo riadne a bezchybné fungovanie Platobného terminálu;
h)    v prípade, že Zákazník zmení predmet svojej podnikateľskej činnosti, ukončí, zmení alebo zruší obchodné miesto, bez zbytočného odkladu informuje Spoločnosť.

4.4.    V prípade, že si Zákazník objednal Balík, ktorý zahŕňa Výpožičku Platobného terminálu, zákazník sa zároveň zaväzuje :
a)    vykonávať bežnú údržbu Platobného terminálu a chrániť ho pred poškodením, zničením alebo stratou a mať  Platobný terminál v držbe počas celej doby Výpožičky, najmä aby ho nezaložil, nepožičiaval a nezaťažoval ho žiadnymi právami tretích strán;
b)    umožniť Spoločnosti  skontrolovať stav a umiestnenie Platobného terminálu počas pracovnej doby Zákazníka a či sa používa v súlade s touto Zmluvou a zmluvou uzatvorenou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom platobných služieb;
c)    v prípade poruchy, poškodenia, straty alebo krádeže Platobného terminálu bez zbytočného odkladu kontaktovať Spoločnosť;
d)    v prípade, že je Platobný terminál poškodený, stratený, zničený alebo inak znehodnotený Zákazníkom a/alebo v prípade, že Zákazník nevráti Platobný terminál Spoločnosti do 15 dní odo dňa, kedy uplynulo obdobie, na ktoré bolo dohodnuté poskytnutie Balíka vrátane Výpožičky,  má Spoločnosť  právo na zmluvnú pokutu voči Zákazníkovi vo výške 300,- Eur za každý kus Platobného terminálu. Pokuta je splatná do 15 dní od doručenia výzvy na úhradu Zákazníkovi. Spoločnosť nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi nový Platobný terminál predtým, ako Zákazník zaplatí vyššie uvedenú zmluvnú pokutu alebo iný nárok voči Spoločnosti v plnej výške.

4.5.    V prípade, že Zákazník preruší  používanie  Balíka na určitý čas po uplynutí  lehoty, na ktorú bol Balík dohodnutý  a zároveň požiada Spoločnosť, aby si mohol ponechať Platobný terminál v užívaní po dobu prerušenia používania Balíka, je povinný uhradiť Spoločnosti mesačné nájomné, ktoré bude určené Spoločnosťou.

5    OBRAT A VÝPOČET CENY ZA BALÍK

5.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Balík bude závisieť od výšky Obratu Zákazníka. Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že cena za Balík je uvedená v Cenníku pre rôzne úrovne obratu, a preto bude Zákazníkovi fakturovaná cena za Balík za nasledujúci kalendárny mesiac podľa príslušnej úrovne obratu, na ktorej bol v bezprostredne predchádzajúcom sledovanom období podľa výpočtu Obratu za sledované obdobie uvedeného v článku 5.5. týchto VOP. V prípade, že má Zákazník dohodnuté ročné predplatné a počas akéhokoľvek sledovaného obdobia nedosiahne určený Obrat, bude mu za mesiac nasledujúci po príslušnom sledovanom období fakturovaná suma vo výške rozdielu medzi 1/12 ceny Balíka podľa Cenníka určeného pre príslušný Obrat, v ktorom sa Zákazník  skutočne nachádzal v sledovanom období  a 1/12 ceny za Balík, ktorý Zákazník uhradil za ročné predplatné (ďalej v texte len „Rozdiel v cene") s tým, že Rozdiel v cene môže byť Zákazníkovi fakturovaný buď bezprostredne po skončení príslušného sledovaného obdobia, alebo potom čo Rozdiel v cene za jeden alebo viac mesiacov v priebehu príslušného ročného predplatného dosiahne v súhrne sumu najmenej 
40,- Eur alebo po ukončení daného ročného predplatného v súhrne za všetky doteraz nefakturované Rozdiely v cene, na ktoré má Spoločnosť nárok za predmetné ročné predplatné príslušného Zákazníka, a to vždy podľa voľby Spoločnosti.

5.2.    V prípade, že má Zákazník dohodnuté používanie viacerých Platobných terminálov pre jednu Licenciu v rámci Balíka, každá úroveň Obratu sa vynásobí počtom dohodnutých Platobných terminálov pre príslušnú Licenciu a výsledná cena bude určená na základe porovnania tohto násobku so súčtom Obratu všetkých týchto Platobných terminálov. 

5.3.    V prípade, že Zákazník použije viac Balíkov, zodpovedá za správne pridelenie Platobných terminálov jednotlivým Balíkom a je povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o každej možnej zmene.  

5.4.    Zákazník týmto udeľuje Spoločnosti výslovný súhlas s určením Obratu Zákazníka za účelom určenia ceny Balíka.

5.5.    Zmluvné strany sa dohodli, že prvý výpočet ceny Balíka podľa Obratu sa uskutoční po 3 (troch) kalendárnych mesiacoch od aktivácie platobných služieb zákazníkovi a výpočet ceny Balíka podľa Obratu sa uskutoční vždy po každom nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Sledovaná lehota na výpočet ceny Balíka podľa obratu je vždy tri predchádzajúce kalendárne mesiace. 

5.6.    V prípade predĺženia ročného predplatného Balíka bude cena Balíka na nasledujúce obdobie určená na základe Obratu Zákazníka za posledných 6 kalendárnych mesiacov dosiahnutých v bezprostredne predchádzajúcom  roku  predplatného  Zákazníka.

5.7.    Aby sa predišlo pochybnostiam, Zmluvné strany uvádzajú, že počas predĺženého obdobia sa cena Balíka služieb podľa Obratu vypočíta obdobne v súlade s článkami 5.1. – 5.6. týchto VOP.

6    ZMENA BALÍKA 

6.1.    Zákazník je oprávnený požiadať Spoločnosť v ďalšom období o zmenu Licencie, ktorá bola objednaná ako súčasť Balíka. Zákazník je povinný požiadať o zmenu Licencie najneskôr 10 dní pred uplynutím aktuálneho obdobia, na ktoré je Balík dohodnutý. Súčasne so zmenou Licencie je Zákazník povinný podpísať žiadosť o zmenu zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom platobných služieb,  ktorej obsahom bude zmena Transakčných poplatkov podľa aktuálneho Cenníka platného v okamihu, keď zákazník požiadal o zmenu Licencie.

6.2.    V prípade, že Zákazník požiadal o zmenu Licencie, ktorá bola objednaná ako súčasť Balíka na nižšiu triedu Licencie, zmena Licencie nadobúda účinnosť najskôr po jej schválení Poskytovateľom platobných služieb.  V prípade, že žiadosť nebude schválená do konca príslušného kalendárneho mesiaca, platí, že k zmene Licencia dôjde až po schválení žiadosti zo strany Poskytovateľa platobných služieb.

7    PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

7.1.    Zákazník je oprávnený Licenciu a/alebo Platobný terminál využívať výhradne pre svoju potrebu a len na ten účel, na ktorý je Licencia a/alebo Platobný terminál určený.

7.2.    Zákazník berie na vedomie, že Softvérový produkt je vlastníctvom Spoločnosti a je predmetom zákonnej ochrany autorských práv.

7.3.    Zákazníkom nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu, vykonať akékoľvek ich zmeny nesúvisiace so Zákazníckym nastavením, vytvárať kópie, rozmnoženiny či napodobeniny Softvérového a/alebo Platobného terminálu alebo akýmkoľvek spôsobom narušovať funkčnosť Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu či vykonávať spätné inžinierstvo. Zákazník ďalej nie je oprávnený Licenciu a/alebo Platobný terminál, ktorý je predmetom Výpožičky prenajať alebo previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

7.4.    Zákazníkovi, ktorý si od Spoločnosti zakúpil Licenciu a/alebo Balík obsahujúci Licenciu, je poskytnutá Licencia k Softvérovému produktu, ktorá je neprenosná, nevýhradná, platná na území Slovenskej republiky a je poskytovaná iba v rozsahu slúžiacom na riadne užívanie Softvérového produktu Zákazníkom. Doba, na ktorú je Licencia a/alebo Balík poskytovaný, je stanovená v Licenčnej zmluve, resp. v zmluve, na základe ktorej si Zákazník od Spoločnosti objednal Balík.

7.5.    Zástupca Spoločnosti pre Zákazníka v prípade jeho záujmu priamo v sídle či prevádzke Zákazníka vykoná inštaláciu a základné nastavenie Licencie (customizáciu) a/alebo inštaláciu Platobného terminálu za cenu objednanej Služby a/alebo za odplatu vo výške podľa aktuálne platného Cenníka. 

7.6.    Zákazník je povinný oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu nasledujúce skutočnosti:
a)    akúkoľvek zmenu svojich údajov, tzn. vo svojom názve/obchodnom mene, sídle/mieste podnikania, prípadne v iných údajoch poskytnutých Spoločnosti v súvislosti s Licenčnou zmluvou, Platobným terminálom alebo akoukoľvek jej zmenou alebo pri vykonávaní akejkoľvek Služby poskytovanej Spoločnosťou;
b)    zmenu kontaktnej osoby alebo zmenu alebo zánik zástupcu alebo akéhokoľvek splnomocnenia, ktoré udelil a ktoré sa môže uplatniť pri jednaní so Spoločnosťou; táto povinnosť sa týka aj prípadného oprávnenia zastupovať Zákazníka, ktoré doteraz nebolo zapísané do obchodného či iného verejného registra, prípadne podobného zahraničného registra; 
c)    akékoľvek ďalšie skutočnosti a/alebo zmeny, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že môžu mať podstatný vplyv na poskytovanie Licencie, Platobného terminálu alebo akékoľvek zmeny alebo udalosti, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že by mohli nepriaznivo ovplyvniť schopnosť Zákazníka plniť jeho povinnosti voči Spoločnosti (napr. podanie návrhu na začatie konkurzného či exekučného konania voči Zákazníkovi atď.).

7.7.    Zákazník je bez zbytočného odkladu povinný sa oboznámiť s obsahom každej správy, ktorú mu Spoločnosť doručí, a to vrátane správ doručených mu na jeho zákaznícky účet dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti. Zákazník je na tento účel povinný svoj zákaznícky účet pravidelne kontrolovať.

7.8.    Zákazník nie je oprávnený Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál užívať takým spôsobom, ktorý by mohol zničiť, deaktivovať, preťažiť, narušiť, poškodiť alebo inak obmedziť či ohroziť Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál či dátovú sieť, s ktorou Zákazník pri využívaní Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu pracuje, alebo ktorý by mohol znemožniť, obmedziť či ohroziť využívanie Softvérového produktu a/alebo platobných služieb inými Zákazníkmi.

7.9.    Zákazník nie je oprávnený užívať logo, názov, obchodné meno, či iné údaje Spoločnosti na akýchkoľvek svojich propagačných alebo iných materiáloch bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

7.10.    Zákazníkovi sa odporúča pravidelne zálohovať a archivovať dáta získané prostredníctvom Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu a následne vykonať kontrolu vytvorenia bezchybnej zálohy dát.

7.11.    Zákazník berie na vedomie, že mu prípadným nevyužívaním Licencie a/alebo Platobného terminálu nevzniká právo na akúkoľvek kompenzáciu, náhradu, zľavu, či zníženie ceny za Licenciu a/alebo Balík, či vrátenie akéhokoľvek plnenia zo strany Spoločnosti.

8    PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI 

8.1.    Vzhľadom na povahu Softvérového produktu a Balíka si Spoločnosť vyhradzuje právo:
a)    zmeny Softvérového produktu a/alebo Balíka za účelom jeho skvalitnenia,
b)    zmeny technických parametrov Softvérového produktu a/alebo Balíka alebo akejkoľvek jeho časti, ak to bude potrebné pre jeho plnú funkčnosť alebo za účelom ich skvalitnenia. 

8.2.    Spoločnosť je oprávnená prerušiť alebo obmedziť prevádzku Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu na čas nevyhnutne potrebný z dôvodu údržby či opravy Softvérového produktu alebo v prípade narušenia bezpečnosti a integrity Softvérového produktu, ochrany dát alebo pri zistení jeho ohrozenia alebo zraniteľnosti, alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, v období krízového stavu alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.

8.3.    Spoločnosť je oprávnená obmedziť alebo prerušiť prevádzku Licencie a/alebo Platobného terminálu aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka tiež v prípade, že:
a)    Zákazník neuhradí riadne a včas cenu za Licenciu a/alebo Platobný terminál, a/alebo inú pohľadávku voči Spoločnosti;
b)    Zákazník užíva Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál spôsobom, ktorý môže negatívne ovplyvniť fungovanie Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu, ich integritu či kvalitu vo vzťahu k ostatným Zákazníkom;
c)    existuje dôvodné podozrenie, že Zákazník zneužíva poskytnutú Licenciu a/alebo Platobný terminál.

8.4.    Akonáhle dôvod obmedzenia alebo prerušenia prevádzky Softvérového produktu (Licencie) a/alebo Platobného terminálu podľa článku 8.2 týchto VOP a/alebo článku 8.3 týchto VOP odpadol, Spoločnosť fungovanie Softvérového produktu (Licencie) a/alebo Platobného terminálu Zákazníkovi bez zbytočného odkladu obnoví. Počas obmedzenia alebo prerušenia fungovania Softvérového produktu (Licencie) a/alebo Platobného terminálu z dôvodov podľa článku 8.2 týchto VOP a/alebo článku 8.3 týchto VOP hradí Zákazník cenu za Licenciu a/alebo Balík v plnom rozsahu. Spoločnosť môže v prípadoch, keď bola prevádzka obmedzená či prerušená z dôvodov podľa článku 8.3 týchto VOP, požadovať od Zákazníka úhradu nákladov spojených s opätovným sprevádzkovaním Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu.

8.5.    Spoločnosť je oprávnená zhromaždiť, spracovať a uložiť informácie o využívaní a činnosti Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu.

9    OSOBNÉ, IDENTIFIKAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

9.1.    Za osobné údaje sú považované najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko alebo iná adresa uvedená Zákazníkom, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými prieskumami, informácie o bankovom spojení či platobnej morálke a pod. Za identifikačné údaje sú považované najmä obchodné meno, názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými prieskumami, informácie o bankovom spojení či o platobnej morálke atď. Za prevádzkové údaje sú považované všetky údaje okrem osobných a identifikačných údajov zhromaždené alebo spracovávané Spoločnosťou pri využívaní Licencie a/alebo Platobného terminálu  Zákazníkom.

9.2.    Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a chráni osobné údaje v súlade s GDPR. Bližšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi a ich ochrane sú k dispozícii na https://dotykacka.sk/gdpr/.

9.3.    Osobné, identifikačné a prevádzkové údaje Zákazníka sú zhromažďované a spracovávané najmä pre tieto účely:
a)    účel, na ktorý dal Zákazník výslovný súhlas;
b)    spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie Licenčnej zmluvy a/alebo poskytovanie Balíka vrátane sprostredkovania uzavretia zmluvy s Poskytovateľom platobných služieb;
c)    ochrana práv a oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej strany;
d)    plnenie povinností Spoločnosti, ktoré jej ustanovujú osobitné zákony;
e)    spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca osobných údajov.

9.4.    Zákazník súhlasí s tým, že je Spoločnosť oprávnená spracovávať identifikačné a prevádzkové údaje Zákazníka, a tieto triediť do jednotlivých kategórií.

9.5.    Ak nie je osobitným zákonom alebo dokumentáciou Spoločnosti vzťahujúcou sa na spracovanie a ochranu osobných údajov stanovená dlhšia doba, sú osobné, identifikačné a prevádzkové údaje Zákazníka spracovávané a uchovávané počas trvania Licenčnej zmluvy a ďalej maximálne po dobu 10 rokov po ukončení Licenčnej zmluvy a/alebo poskytovaní Balíka. 

9.6.    Osobné, identifikačné a prevádzkové údaje Zákazníka sú zhromažďované a spracovávané priamo Spoločnosťou, Zástupcami alebo iným subjektom, s ktorým na tento účel Spoločnosť uzatvorila zmluvu (takýto subjekt Spoločnosť uvedie na svojich webových stránkach), a to v Slovenskej republike, v elektronickej podobe automatizovaným alebo manuálnym spôsobom alebo v tlačenej podobe manuálnym spôsobom. 

9.7.    Zákazník vyhlasuje, že:
a)    bol riadne informovaný o zhromažďovaní, spracovávaní a uchovávaní osobných, identifikačných a prevádzkových údajov;
b)    bol poučený o skutočnosti, že svoje osobné, identifikačné a prevádzkové údaje poskytol a poskytuje Spoločnosti dobrovoľne, a v prípade, že poskytol Spoločnosti súhlas na spracovanie osobných údajov nad rámec údajov potrebných pre plnenie Licenčnej zmluvy, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže odvolať oznámením doručeným na adresu Spoločnosti, ktorá je pre tento účel určená a zverejnená na internetovej stránke Spoločnosti;
c)    ho týmto Spoločnosť informuje o jeho práve na prístup k svojim osobným údajom, ktoré Spoločnosť o Zákazníkovi spracováva, práve na ich opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť  dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

10    DÁTA ULOŽENÉ ZÁKAZNÍKOM 

10.1.    Spoločnosť nevykonáva kontrolu dát uložených či nasnímaných Zákazníkom prostredníctvom siete internet do vyhradeného priestoru (cloudu).

10.2.    Z tohto dôvodu Zákazník preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť uložených či získaných dát. Zákazník sa zaväzuje postupovať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR, a to vrátane získania súhlasu od tretích strán, ak je to nutné. 

10.3.    V prípade, že Zákazník má cloudovú službu aktivovanú, sú všetky zhromaždené informácie Spoločnosťou uchovávané v zabezpečených systémoch, ku ktorým majú prístup iba oprávnení zamestnanci Spoločnosti v prípade nutnosti servisného zásahu a pod. Systémy sú pod neustálym dohľadom pre zaistenie dôvernosti, integrity a bezpečnosti informácií vrátane bezpečnosti proti prieniku zvonku. Spoločnosť dodržiava všetky bezpečnostné nariadenia ustanovené zákonmi a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.4.    Pri využití cloudových služieb (napr. synchronizácia pokladní, záloha dát, práca s modulmi cloud) sú používané „cookies“. Termínom „cookie“ sa rozumejú dáta, ktoré sú aktívne iba počas jednej pracovnej relácie užívateľa a ktoré sú zasielané z webových stránok na počítač užívateľa na účely rýchlejšej identifikácie. Zákazník môže kedykoľvek zmenou nastavenia prehliadača zakázať prijímanie cookies. Táto zmena môže mať za následok spomalenie alebo znemožnenie prístupu k niektorým funkciám Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu.

11    KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM A DORUČOVANIE
                    
11.1.    Spoločnosť je oprávnená zasielať Zákazníkovi správy či informácie, ktoré sa týkajú Licenčnej zmluvy a/alebo Balíka, týchto VOP a všetkých záležitostí súvisiacich s Produktami Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená Zákazníkovi tieto správy či informácie zasielať na jeho zákaznícky účet dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami.

11.2.    Zákazník doručuje správy a oznámenia Spoločnosti prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na adresu Spoločnosti, ktorá je pre tieto účely uvedená na webových stránkach Spoločnosti.

11.3.    Správy alebo oznámenia sú doručené v okamihu, keď sa ocitnú vo sfére dispozície adresáta. Ak je správa či oznámenie doručované na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, platí, že bolo doručené v okamihu jeho vloženia na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti. Ak Spoločnosť doručovala Zákazníkovi správu či oznámenie na e-mail Zákazníka, považuje sa tento za doručený v okamihu, keď je riadne odoslaný z e-mailovej adresy Spoločnosti. Skutočnosť, že e-mail zaslaný Zákazníkovi Spoločnosťou bol doručený napr. do nevyžiadanej pošty Zákazníka (spam) a Zákazník sa s ním z tohto dôvodu nezoznámil, nie je na ťarchu Spoločnosti. 

12    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

12.1.    Spoločnosť poskytuje záruku na bezchybnú funkcionalitu Softvérového produktu, pričom Spoločnosť zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Softvérového produktu, nie za chyby starších verzií, a to po dobu trvania Licenčnej zmluvy a/alebo Balíka, ak nedošlo k porušeniu povinností Zákazníkom.

12.2.    Strany dohodli, že pokiaľ bude Softvérový produkt vadný, nemôže Zákazník odstúpiť od Licenčnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytnutí Balíka alebo požadovať zľavu z ceny, pokiaľ je vada odstrániteľná a Spoločnosť je pripravená:
a)    takúto vadu odstrániť;
b)    bez zbytočného odkladu začne vyvíjať činnosť smerujúcu k odstráneniu vady Softvérového produktu; a 
c)    v primeranom čase vadu odstráni.

12.3.    Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť zaručuje riadnu funkčnosť Softvérového produktu len na Tovare dodanom a/alebo prenajatom Spoločnosťou, prevádzkovanom v operačnom systéme Android. Operačný systém Android je súčasťou Tovaru dodaného Spoločnosťou. Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť zaručuje správnu funkčnosť softvéru Platobného terminálu iba na Platobnom termináli dodávanom Spoločnosťou a/alebo Dotypay s.r.o., so sídlom: Plzeňská 3217/16, 15000 Praha, Česká republika, IČO: 255 95 091.

12.4.    Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, ak nie je Licencia riadne registrovaná, aktualizovaná, vypršala, alebo v prípade, že Zákazník riadne neplní svoje povinnosti voči Spoločnosti. Zákazník nemá nárok na záruku v súvislosti so softvérom Platobného terminálu, ak softvér  nie je riadne zaregistrovaný, aktualizovaný, uplynula dohodnutá doba poskytovania Balíka, alebo ak Zákazník riadne neplní svoje záväzky voči Spoločnosti.

12.5.    Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie vád Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu, respektíve jeho softvéru.

12.6.    Spoločnosť nezaručuje, že Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál splní všetky požiadavky Zákazníka. Záruka sa nevzťahuje a za vadu Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu alebo za závadu alebo škodu Softvérovým produktom a/alebo Platobným terminálom spôsobenú ďalej nemožno považovať: 
a)    prípady, kedy je Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál používaný v rozpore s dokumentáciou;
b)    absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii;
c)    skutočnosť, že softvérový produkt a/alebo Platobný terminál v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli Spoločnosti známe v okamihu jeho vývoja;
d)    prípady, kedy je Licencia používaná na nevhodnom hardware alebo hardware, ktorý je v rozpore s aktuálnymi odporúčanými systémovými požiadavkami uvedenými na internetových stránkach Spoločnosti;
e)    skutočnosť, že Softvérový produkt nepracuje na hardware, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný;
f)    prípady, kedy je Softvérový produkt používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti;
g)    prípady, kedy je Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybný chod;
h)    prípady, keď vykonáva Zákazník zásahy do databázových súborov pomocou iných prostriedkov než dodaným Softvérovým produktom a/alebo Platobným terminálom, respektíve jeho softvérom.

13    REKLAMÁCIA

13.1.    Bližšie podmienky reklamácie môžu byť stanovené v reklamačnom poriadku Spoločnosti dostupnom na webových stránkach Spoločnosti.

13.2.    Reklamáciu Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu je možné uplatniť písomne na adresu Spoločnosti uvedenú na tento účel na webových stránkach Spoločnosti. 

13.3.    Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti:
a)    identifikačné údaje Zákazníka, vrátane uvedenia kontaktu na kontaktnú osobu Zákazníka,
b)    špecifikáciu Licencie a popis reklamovanej vady Softvérového produktu a/alebo špecifikáciu Platobného terminálu a popis vady Platobného terminálu, 
c)    doklad o zakúpení Licencie a/alebo Balíka.

13.4.    Ak je pre Licenciu alebo Platobný terminál špecifikovaný špeciálny zoznam oprávnených záručných stredísk, uplatní Zákazník právo na záručnú opravu u týchto odborných oprávnených záručných stredísk. 

13.5.    Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s reklamačným poriadkom uverejneným na webových stránkach Spoločnosti, týmito VOP a Obchodným zákonníkom.

13.6.    Reklamované chyby funkcionality Softvérového produktu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Zákazník informovaný na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, e-mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Zákazníkovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Softvérového produktu riešiaca reklamovanú vadu. 

13.7.    Ak nie je možné preukázať, že vada Softvérového produktu bola spôsobená Spoločnosťou, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu, bude Zákazníkovi účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním vady uvádzanej Zákazníkom, a to podľa Cenníka platného v čase vykonávania týchto úkonov.

14    NÁHRADA ŠKODY

14.1.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností Zákazníka vyplývajúcich z Licenčnej zmluvy, Zmluvy alebo týchto VOP, alebo ak Zákazník svojím zavineným konaním prispel k vzniku ujmy.

14.2.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikla v dôsledku prerušenia či obmedzenia prevádzky Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu z dôvodov uvedených v článku 8.2 týchto VOP a v článku 8.3 týchto VOP.

14.3.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ujmu vzniknutú v dôsledku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť Spoločnosti je medzi Zmluvnými stranami považovaná aj vada prostriedku komunikácie na diaľku (napr. internetové spojenie) používaného Zákazníkom alebo Spoločnosťou a/alebo zlyhanie ktoréhokoľvek technického prostriedku, ktoré Spoločnosť nezavinila.

14.4.    Spoločnosť nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli Zákazníkom správne zálohované. 

14.5.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Zákazníka ani za žiadne špeciálne, nepriame, ekonomické alebo následné straty Zákazníka vzniknuté v súvislosti s Licenčnou zmluvou, Balíkom, Plateným terminálom alebo iným Produktom.

14.6.    Spoločnosť nezodpovedá za ujmu, ktorá nevznikne v bezprostrednej súvislosti s porušením právnej povinnosti Spoločnosti.

14.7.    Celková prípadná zodpovednosť Spoločnosti za ujmu je obmedzená na sumu rovnajúcu sa cene bez DPH, ktorú Zákazník spoločnosti uhradil za Licenciu alebo Balík, a to maximálne za posledných dvanásť mesiacov užívania Licencie alebo Balíka pred uplatnením daného nároku voči Spoločnosti zo strany Zákazníka. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu Zákazníka vzniknutú v súvislosti so Softvérovým produktom a/alebo Platobným terminálom v prípade, že Zákazník užíva Softvérový produkt a/alebo akýkoľvek iný Produkt poskytovaný Spoločnosťou zdarma.

14.8.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu alebo jeho neposkytnutie z dôvodov, ktoré sú objektívne mimo jej kontrolu.

14.9.    Zákazník je oboznámený so skutočnosťou, že komunikácia medzi Spoločnosťou a Zákazníkom nie je šifrovaná ani inak zabezpečená proti prístupu tretích osôb, ak neustanoví Licenčná zmluva, iná zmluva uzavretá so Spoločnosťou alebo tieto VOP niečo iné. Spoločnosť v tejto súvislosti nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu vzniknutú v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby k elektronickej komunikácii medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

14.10.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za riadne doručenie e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka a nezodpovedá za ujmu, ktorá Zákazníkovi v dôsledku neoboznámenia sa s e-mailom od Spoločnosti vznikla, napr. z dôvodu, že e-mail zaslaný Spoločnosťou Zákazníkovi bol doručený do nevyžiadanej pošty Zákazníka (spam). Zákazník nesie zodpovednosť za kontrolu všetkých zložiek svojho e-mailu, ako aj za udržiavanie dostatočnej kapacity tohto e-mailu.

14.11.    Spoločnosť nezodpovedá za ujmu vzniknutú v dôsledku výpadku systému elektronickej evidencie tržieb alebo akejkoľvek inej, či už čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti systému elektronickej evidencie tržieb zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky.

14.12.    Spoločnosť nenesie zodpovednosť za kompatibilitu Softvérového produktu s hardwarovým a softvérovým vybavením Zákazníka v prípade, že si Zákazník neobjednal kompletný balík Produktov ponúkaných Spoločnosťou alebo nedodržiava pokyny na užívanie Produktov stanovené Spoločnosťou a/alebo príslušným výrobcom Tovaru.

15    TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU NA SOFTVÉROVÉ PRODUKTY A/ALEBO POSKYTOVANIE BALÍKA

15.1.    Licenčná zmluva a/alebo Zmluva, na základe ktorej Spoločnosť poskytuje Balík sa uzatvára na dobu určitú, a to vždy na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade, že Spoločnosť plánuje z dôvodu technologických zmien, rozšírenia alebo zmien Produktov, respektíve Balíkov poskytovaných Licencie a/alebo Balíka užívaného Zákazníkom, informuje o tom Zákazníka 1 (jeden) mesiace pred touto skutočnosťou. Ak je to možné, ponúkne Spoločnosť Zákazníkovi alternatívu Licencie a/alebo Balíka, ktorý bude Spoločnosť naďalej poskytovať.

15.2.    Zákazníkovi môže byť priznaná zľava vo výške stanovenej Spoločnosťou, ktorá bude Zákazníkovi poskytnutá iba za podmienky, že Zákazník riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z Licenčnej zmluvy, respektíve Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík a Licenciu a/alebo Balík užíva minimálne po dobu, ktorá bola Zmluvnými stranami dohodnutá. Za dohodnutú dobu je považovaná doba od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po aktivácii Licencie Zákazníkom do posledného dňa kalendárneho mesiaca určeného v závislosti od času, na ktorý bola Licencia a/alebo Balík Zákazníkom objednaná.

15.3.    V prípade, že Zákazník nedodrží podmienky stanovené Spoločnosťou pre poskytnutie zľavy a/alebo zmluvný vzťah založený na základe Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný Balík, skončí pred dohodnutou dobou z akéhokoľvek dôvodu, okrem odstúpenia od Licenčnej zmluvy, respektíve Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík, Zákazníkom z dohodnutých dôvodov, zašle Spoločnosť Zákazníkovi dodatočné vyúčtovanie ceny, v ktorom bude Zákazníkovi doúčtovaný rozdiel medzi cenou v plnej výške ako bola uvedená v objednávke bez zohľadnenia zľavy a cenou po zľave, ktorá bola Zákazníkom uhradená, a to za pomernú časť dohodnutej doby od prvého dňa tejto dohodnutej doby do dňa zániku Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík. Tento rozdiel v cene je Zákazník povinný Spoločnosti uhradiť do dátumu uvedeného na príslušnom vyúčtovaní.

15.4.    Licenčná zmluva a/alebo Zmluva, na základe ktorej je poskytovaný  Balík zaniká:
a)    uplynutím doby, na ktorú bola Licenčná zmluva, respektíve Zmluva, na základe ktorej je poskytovaný  Balík na dobu určitú dohodnutá, v prípade, že Zákazník najneskôr desať dní pred uplynutím tejto dohodnutej doby písomne oznámi Spoločnosti, že nemá záujem o predĺženie tejto Licenčnej zmluvy. Ak Zákazník oznámenie podľa predchádzajúcej vety voči Spoločnosti neurobí, predlžuje sa Licenčná zmluva a/alebo Zmluva, na základe ktorej je poskytovaný  Balík vždy o rovnakú dobu, na ktorú bola pôvodná Licenčná zmluva a/alebo Zmluva, na základe ktorej je poskytovaný  Balík uzavretá (t. j. vždy o pôvodne dohodnutú dobu). Ostatné podmienky doterajšej Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík (t. j. s prihliadnutím na zmeny podľa článku 16.5 VOP a podľa článku 4 týchto VOP) v tomto prípade zostávajú zachované;
b)    odstúpením od Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík z dôvodov uvedených v článku 15.5 alebo článku 15.6, ak zo Zmluvy nevyplýva inak.

15.5.    Zákazník je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík, ak je Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál nefunkčný z dôvodov zavinených výhradne Spoločnosťou po dobu dlhšiu ako 30 dní. 

15.6.    Spoločnosť môže odstúpiť od Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík, ak:
a)    je Zákazník v omeškaní s úhradou poplatku za Licenciu alebo cenu za Balík alebo akejkoľvek pohľadávky Spoločnosti voči Zákazníkovi po dobu dlhšiu ako 10 dní, hoci bol na túto skutočnosť upozornený;
b)    Zákazník pri uzavretí Licenčnej zmluvy alebo inej Zmluvy uviedol nepravdivé údaje;
c)    Zákazník neposkytol Spoločnosti súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie Licenčnej zmluvy a/alebo poskytovanie Balíka;
d)    Softvérový produkt a/alebo Platobný terminál, ktorý je predmetnom Výpožičky a/alebo Tovar, ktorý je predmetom Nájmu užíva iná osoba, hoci si Zákazník k tomuto nezabezpečil predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti;
e)    Zákazník používa alebo šíri nástroje, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, funkčnosť či integritu Softvérového produktu a/alebo Platobného terminálu;
f)    Zákazník inak záväzne porušuje Licenčnú zmluvu a/alebo Zmluvu alebo tieto VOP;
g)    Zákazník vstúpil do likvidácie, začalo sa a prebieha konkurzné konanie, bola u neho zavedená nútená správa alebo u neho bol zahájený výkon rozhodnutia alebo exekúcie predajom podniku.

15.7.    Odstúpenie od Licenčnej zmluvy alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík, má účinky len do budúcna (ex nunc), tzn., že Zmluvné strany si nebudú vracať plnenia poskytnuté pred odstúpením od Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že odstúpenie od Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík najmä nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatiť Spoločnosti cenu za poskytnutú Licenciu a/alebo Balík (respektíve cenu za jej pomernú časť za obdobie do dňa predčasného ukončenia Zmluvy výpoveďou alebo odstúpením, pričom Zákazník v prípade odstúpenia od Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný  Balík, okrem odstúpenia Zákazníkom z dôvodu podľa článku 15.5 týchto VOP nemá právo na poskytnutie zľavy, ktorá by Zákazníkovi prislúchala, ak by Zmluva trvala minimálne po dobu dohodnutú Zmluvnými stranami, tzn. že Zákazník je povinný v takomto prípade zaplatiť Spoločnosti rozdiel ceny za Licenciu a/alebo Balík, ktorý mu bol vyfakturovaný v súlade s čl. 15.3 týchto VOP), vrátane prípadných úrokov z omeškania. 

16    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1.    Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným či neúčinným, nebude mať táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť za následok neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť zostávajúcich ustanovení VOP.

16.2.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.

16.3.    Všetky informácie týkajúce sa Softvérových produktov, Platobného terminálu či iných Produktov, VOP či Cenníka budú sprístupnené Zákazníkom na kontaktných miestach Spoločnosti alebo jej partnerov (aktuálny zoznam kontaktných miest je uvedený na webových stránkach Spoločnosti), na webových stránkach Spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom.

16.4.    Zmluvné strany sa dohodli, že VOP môžu byť Spoločnosťou jednostranne menené či doplňované, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu so Zákazníkmi a/alebo spôsob uzatvárania, zmien a ukončenia Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien Produktov či Balíkov poskytovaných Spoločnosťou. Spoločnosť je ďalej oprávnená jednostranne zmeniť VOP vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky obchodných partnerov, s ktorými Spoločnosť spolupracuje a ktorých služby využíva Spoločnosť pri poskytovaní plnení Zákazníkom. 

16.5.    Zákazník bude o zmene a/alebo doplnení VOP informovaný na webových stránkach www.dotykacka.sk, prostredníctvom zákazníckeho účtu Zákazníka dostupného na webovom rozhraní Spoločnosti a/alebo e-mailom, ak svoj e-mail pri uzatvorení Licenčnej zmluvy alebo inej Zmluvy  uviedol, a to najmenej 7 dní pred účinnosťou tejto zmeny či doplnenia VOP. Touto zmenou či doplnením nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Zákazník má právo zmenu či doplnenie VOP odmietnuť a Licenčnú zmluvu a/alebo Zmluvu, na základe ktorej je poskytovaný Balík z tohto dôvodu písomne vypovedať, a to najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených a/alebo doplnených VOP. Ak Zákazník nevyužije toto právo do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených a/alebo doplnených VOP, platí, že s obsahom zmenených či doplnených VOP vyslovil súhlas. Na základe zmeny VOP nemožno jednostranne zvýšiť cenu za Licenciu na dohodnuté obdobie trvania Zmluvy. Zmena ceny nadobúda účinnosť až v novom období trvania Zmluvy podľa článku 15.4 písm. a), pričom týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 5. týchto VOP.

16.6.    Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zmeny VOP vykonané v prospech Zákazníka je Spoločnosť oprávnená oznámiť spôsobom podľa článku 16.5 týchto VOP aj v lehote kratšej ako ktorá je uvedená v predmetnom článku a že zmeny, ktoré nie sú v neprospech Zákazníka, nezakladajú právo na výpoveď Licenčnej zmluvy a/alebo Zmluvy, na základe ktorej je poskytovaný Balík podľa článku 16.5 týchto VOP.

16.7.    Práva a povinnosti Zmluvných strán týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.8.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetka komunikácia medzi nimi prebieha v slovenskom jazyku.

16.9.    Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s Licenčnou zmluvou a/alebo inou Zmluvou, budú príslušné súdy Slovenskej republiky a tieto spory budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky.

16.10.    Zmluvné strany pre práva a povinnosti vzniknuté z Licenčnej zmluvy a/alebo inou zmluvou vylučujú aplikáciu ustanovení §  511 ods. 1 Obchodného zákonníka.

16.11.    Zmluvné strany vylučujú, aby nad rámec výslovných ustanovení Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy boli akékoľvek práva a povinnosti vyvodené z praxe, ktorá medzi nimi bude zavedená, či zo všeobecne dodržiavaných obchodných zvyklostí týkajúcich sa predmetu Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy.

16.12.    Zmluvné strany podľa § 401 Obchodného zákonníka dojednávajú premlčaciu lehotu na práva vzniknuté z Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy v prospech Spoločnosti v dĺžke desiatich (10) rokov odo dňa, keď mohlo byť právo uplatnení po prvý raz.

16.13.    Pre vylúčenie prípadných pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Licenčnú zmluvu uzatvárajú pri svojom podnikaní ako podnikatelia, a že sa tak na Licenčnú zmluvu uplatnia ustanovenia Obchodného zákonníka.

16.14.    Zákazník prehlasuje, že na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností. 

16.15.    Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexami správania.

16.16.    Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka akékoľvek práva či povinnosti z Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy, či Licenčná zmluva a/alebo iná Zmluva ako celok, môže byť Spoločnosťou prevedená alebo postúpená na tretiu osobu aj bez súhlasu Zákazníka. Zákazník môže akákoľvek svoje práva či povinnosti z Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy či Licenčnú zmluvu a/alebo inú Zmluvy ako celok postúpiť alebo previesť na tretiu stranu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.

16.17.    Spoločnosť je oprávnená jednostranne započítať všetky svoje pohľadávky voči Zákazníkovi, a to vrátane pohľadávok nesplatných v zmysle § 359 a § 360 Obchodného zákonníka.

16.18.    Ak Spoločnosť nevykoná akékoľvek svoje právo vyplývajúce z Licenčnej zmluvy a/alebo inej Zmluvy  alebo ho vykoná sčasti alebo s oneskorením, nebude to mať účinky vzdania sa takéhoto práva a akýkoľvek čiastočný výkon takého práva nebude prekážkou pre akýkoľvek jeho iný alebo ďalší výkon alebo pre výkon akéhokoľvek iného práva, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.

16.19.    Týmito VOP nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ani iných právnych predpisov upravujúcich používanie počítačových programov a databáz, ani sankcie ustanovené týmito právnymi predpismi za ich nelegálne užívanie.

Elektronické potvrdenie objednávky

Spoločnosť je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Spoločnosť bude účtovať daň z pridanej hodnoty k cenám v súčasnej výške v čase zdaniteľného plnenia v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o DPH"). Cena vrátane DPH uvedená vyššie zahŕňa DPH vo výške platnej v deň prijatia tejto objednávky.

1.    S výnimkou dodania Tovaru so spôsobom dodania "na dobierku", ak je cena splatná pri prevzatí Tovaru, je cena za Tovar splatná najneskôr do 10 dní od uzavretia objednávky.
2.    Tovar objednaný Zákazníkom so spôsobom doručenia "na dobierku" bude odoslaný najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia objednávky. V ostatných prípadoch bude Tovar dodaný Zákazníkovi spôsobom, ktorý si zvolí, zvyčajne do 24 hodín po zaplatení ceny za Tovar, najneskôr však do 3 pracovných dní od zaplatenia ceny za Tovar.
3.    Pri prevzatí tovaru dodaného prostredníctvom prepravnej služby je Zákazník povinný skontrolovať integritu obalu a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne informovať dopravcu. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, Zákazník nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu.
4.    Podpísaním dodacieho listu Zákazník potvrdzuje, že zásielka obsahujúca Tovar spĺňa všetky podmienky a požiadavky a akákoľvek neskoršia reklamácia týkajúca sa porušenia obalu zásielky preto nebude braná do úvahy.
5.    V prípade, že z dôvodov na strane Zákazníka je potrebné dodať Tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.
6.    Cena za licenciu na Softvérový produkt (prípadne u niektorých typoch licencií platba za prvý mesiac licencie) je splatná najneskôr do 10 dní od uzavretia objednávky. Zákazník dostane licenčný kód pre licenciu na Softvérový produkt súčasne s dodaním hardvéru v samostatnej obálke alebo na e-mailovú adresu do 3 dní od zaplatenia ceny za licenciu na Softvérový produkt.
7.    Cena za Službu je cena splatná najneskôr do 10 dní od uzavretia objednávky.
8.    Cena za Nájom Tovaru, t.j. nájomné, je splatné mesačne na základe faktúry, resp. elektronickej faktúry, vystavenej Spoločnosťou vždy na začiatku kalendárneho mesiaca, za ktorý sa nájomné uhrádza. Faktúra resp. elektronická faktúra bude splatná v lehote 15 dní odo dňa jej vystavenia.

9.    Služby, ako napríklad je inštalácia, nastavenie a školenie poskytované Zákazníkovi nad rámec objednávky, bude Zákazník platiť podľa príslušnej hodinovej sadzby v súlade s platným cenníkom Služieb uvedených na webových stránkach Spoločnosti.
10.    Objednaná Službu bude zo strany zástupcu Spoločnosti poskytnutá Zákazníkovi v deň dohodnutý zmluvnými stranami, ale nie skôr, ako Zákazník dostane licenčný kód pre licenciu na Softvérový produkt. V prípade, že si Zákazník objednal Tovar a poskytovanie Služieb priamo súvisí s takto objednaným Tovarom, zmluvné strany sa dohodnú na dátume poskytnutia Služieb, berúc do úvahy dátum dodania Tovaru. V prípade, že z dôvodov na strane Zákazníka nie je možné poskytnúť objednanú Službu v deň dohodnutý zmluvnými stranami a Zákazník neoznámi zástupcovi Spoločnosti túto skutočnosť najmenej 24 hodín pred týmto dohodnutým dátumom a nedohodne sa na alternatívnom termíne poskytnutia Služby, je Spoločnosť oprávnená účtovať Zákazníkovi storno poplatok až do výšky ceny príslušnej Služby.
11.    Pri úhrade ceny za Tovar, Službu alebo Softvérový produkt je Zákazník povinný označiť platbu variabilným symbolom uvedeným v objednávke. Každá platba, ktorú Zákazník prevedie na účet Spoločnosti, sa najprv započítava do úhrady pohľadávok Spoločnosti voči Zákazníkovi, potom do príslušenstva pohľadávok a potom do úhrady ceny za Tovar/Službu alebo Softvérový produkt.
12.    V prípade platby v hotovosti bude zákazníkovi vydaný pokladničný doklad. Zákazník v súlade s § 71 zákona o DPH, súhlasí s tým, že Spoločnosť vyhotoví daňový doklad - faktúru elektronicky. Zákazník tiež súhlasí s tým, že po úspešnej aktivácii licencie na Softvérový produkt budú faktúry odoslané iba na jeho zákaznícky účet dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti. Faktúra bude Zákazníkovi spravidla pribalená k Tovaru. V ostatných prípadoch bude zaslaná najneskôr do 15 dní od zaplatenia ceny produktu na e-mailovú adresu Zákazníka.
 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky naberajú platnosť od 17. 10. 2022.