Reklamácia

V prípade, že vám nefunguje pokladňa alebo máte problém so softvérom, využite najrýchlejšiu cestu, ktorou je online vybavenie reklamácie. Tú zadáte prostredníctvom reklamačného formulára a váš problém budeme riešiť čo najskôr.

Potrebujete vyplniť reklamačný formulár? Navštívte tento odkaz.

Reklamačný poriadok

A. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamácia sa riadi týmto reklamačným poriadkom, obchodnými podmienkami spoločnosti Dotypos SK s.r.o. a obchodným zákonníkom.
2. Spoločnosť Dotypos SK s.r.o. nezaručuje, že pokladničné zariadenie splní všetky požiadavky zákazníka. Záruka sa nevzťahuje a za vadu zariadenia sa nepovažuje:
a) Skutočnosť, že je zariadenie prevádzkované na chybne nastavenej počítačovej sieti zákazníka.
b) Prípad, keď je zariadenie používané v rozpore s prevádzkovými podmienkami alebo obchodnými podmienkami.
c) Stav, kedy sú na zariadení nainštalované ďalšie aplikácie iných výrobcov, ktoré majú vplyv na jeho bezchybný chod či bezchybný chod pokladničných aplikácií Dotykačka.
d) Ak bolo zariadenie poškodené elektrickým prepätím, prírodným živlom alebo nadmerným znečistením.
e) Vada, ktorá bola na zariadení už v čase prevzatia a pre ktorú bola dojednaná zľava z kúpnej ceny.
3. Spoločnosť Dotypos SK s.r.o. poskytuje na nové zariadenie záruku v dĺžke 12 mesiacov a na repasované zariadenie záruku v dĺžke 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia zákazníkom.
4. Do reklamačného konania sú prijímané len pokladničné zariadenia predávané spoločnosťou Dotypos SK s.r.o. Ostatné zariadenia je nutné reklamovať v autorizovaných servisných strediskách.
5. Reklamácia bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie zákazníkom.
6. Reklamácia môže byť odmietnutá v prípade nadmerného znečistenia zariadenia, alebo v prípade, že bude k reklamácii odovzdané zariadenie bez napájacieho adaptéra.
7. Všetky ceny v tomto reklamačnom poriadku sú uvedené bez DPH.

B. Zahájenie reklamačného konania

1. Reklamačné konanie je zahájené na základe vyplneného elektronického formulára zákazníkom na adrese www.dotykacka.sk/reklamacny-formular. Bez správne vyplneného a odoslaného elektronického formulára nemôže byť reklamácia prijatá. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára zákazník súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
2. Zákazník je povinný uviesť do elektronického formulára všetky požadované informácie.
3. Po riadnom odoslaní vyplneného reklamačného formulára zákazník automaticky obdrží potvrdenie o začatí reklamačného konania e-mailom.

C. Doručenie reklamovaného zariadenia

1. Po vyplnení a odoslaní elektronického formulára zákazník na svoje náklady doručí reklamované zariadenie priamo na adresu Dotypos SK s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava.
2. Ak zákazník nedoručí reklamované zariadenie do 14 dní od začatia reklamačného konania (vyplnenie a odoslanie elektronického formulára), bude predmetné reklamačné konanie automaticky ukončené.
3. Každý zákazník s platnou licenciou k pokladničnému softvéru Dotykačka, ktorý riadne plní všetky svoje záväzky voči spoločnosti, má nárok na poskytnutie náhradného zariadenia na dobu trvania reklamačného konania. Možnosť poskytnutia zariadenia sa vzťahuje len na pokladňu (tablet) a tlačiareň účteniek alebo objednávok.
4. Zákazník môže využiť služby kuriérskej spoločnosti za poplatok 20 €, kedy kuriér zákazníkovi dovezie náhradné zapožičané zariadenie, a tiež vyzdvihne zariadenie reklamované.
5. Opravené zariadenie je možné zadarmo vyzdvihnúť na adrese spoločnosti Dotypos SK s.r.o. Na prianie zákazníka spoločnosť pošle opravené zariadenie zákazníkovi kuriérom za poplatok 10 €.

D. Diagnostika a oprava

1. Po prijatí reklamovaného zariadenia je servisným technikom vykonaná diagnostika. Ak sa reklamovaná závada neprejaví a zariadenie je plne funkčné, bude zákazníkovi účtovaný poplatok za diagnostiku vo výške 10 €.
2. Ak je možné zariadenie opraviť, bude v rámci reklamácie uplatnenej v záručnej dobe opravené bezplatne. Pri reklamácii uplatnenej po záručnej dobe bude zákazníkovi pred opravou oznámená konečná cena opravy telefonicky či e-mailom a tovar bude opravený za túto cenu po odsúhlasení zákazníkom.
3. Pokiaľ je zariadenie v záruke a nemožno ho opraviť, bude bezplatne vymenené za repasované či nové. Nové zariadenie v takom prípade zákazník obdrží, pokiaľ je oprávnená reklamácia uplatnená najneskôr do 3 mesiacov od nákupu zariadenia. So súhlasom oboch zmluvných strán si môže zákazník namiesto výmeny za repasované či nové zariadenie ponechať poskytnuté zariadenie.
4. Ak sa na zariadenie už nevzťahuje záruka a nemožno ho opraviť, môže byť reklamácia po dohovore oboch zmluvných strán riešená výmenou za repasované či nové zariadenie za vopred oznámenú cenu. So súhlasom oboch zmluvných strán si môže zákazník odkúpiť poskytnuté zariadenie.

E. Riešenie reklamácie

1. Možné riešenia reklamácie:
a) Opravou zariadenia.
b) Výmenou zariadenia za nové alebo repasované.
c) Výmenou za poskytnuté zariadenie/kúpou poskytnutého zariadenia.
d) Odmietnutie reklamácie.
e) Automatické ukončenie reklamácie pri nedodaní reklamovaného zariadenia.
f) Zamietnutie reklamácie.
2. Pre reklamáciu riešenú výmenou za poskytnuté zariadenie/kúpu poskytnutého zariadenia musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a) Zákazník riadne plní všetky svoje záväzky voči spoločnosti Dotypos SK s.r.o., tj. najmä nie je v omeškaní s úhradou licenčného poplatku a pod.
b) Zákazník uhradí všetky náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré môžu zahŕňať v prípade oprávnenej reklamácie cenu dopravy, v prípade neoprávnenej reklamácie cenu diagnostiky, cenu dopravy a cenu opravy alebo cenu nového či repasovaného zariadenia.
3. Ak zákazník požaduje vrátenie neopraviteľného reklamovaného zariadenia, musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti a vyzdvihnúť predmetné zariadenie na adrese spoločnosti Dotypos SK s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava najneskôr do 30 dní od ukončenia reklamačného konania. V prípade, že zákazník v tejto lehote reklamované zariadenie nevyzdvihne, udeľuje spoločnosti Dotypos SK s.r.o. výslovný súhlas s tým, aby bolo takéto zariadenie po uplynutí stanovenej lehoty ekologicky zlikvidované.
4. V prípade, že spoločnosť Dotypos SK s.r.o. neudelí zákazníkovi súhlas s tým, aby si ponechal/odkúpil po ukončení reklamačného konania poskytnuté zariadenie, je zákazník povinný ho najneskôr do 14 dní od ukončenia reklamačného konania doručiť osobne alebo na svoje náklady na adresu spoločnosti Plynárenská 1, 821 01 Bratislava.
5. Zákazník je tiež povinný bezodkladne vrátiť poskytnuté zariadenie v prípade, že neuhradil v lehote splatnosti všetky vyčíslené náklady súvisiace s neoprávnenou reklamáciou.
6. V prípade, že zákazník riadne a včas nezaplatí vyčíslené náklady na cenu dopravy, neoprávnenú reklamáciu a náklady s ňou spojené, cenu za nové či repasované zariadenie alebo odkúpenie zapožičaného zariadenia a/alebo nevráti v lehote 14 dní zapožičané zariadenie, je spoločnosť Dotypos SK s.r.o. oprávnená obmedziť alebo prerušiť zákazníkovi prevádzku licencie k pokladničnému systému Dotykačka, a to bez predchádzajúceho písomného upozornenia zákazníka, a vzniknuté náklady vymáhať súdnou cestou.
7. O vyriešení reklamácie je zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky. Zákazník následne dostane e-mailom reklamačný protokol, v ktorom budú uvedené informácie o reklamačnom konaní a jeho riešení.
8. V prípade oprávnenej reklamácie, kedy zákazník nemohol fiškalizovať dlhšie ako 2 dni, môže byť zákazníkovi na jeho žiadosť zaslané potvrdenie o nefunkčnom pokladničnom zariadení pre Finančnú správu.

F. Základný cenník služieb súvisiacich s reklamačným konaním

•    Odoslanie zariadenia späť zákazníkovi – 10 €

•    Diagnostika (len neoprávnená reklamácia) – 15 €

•    Oprava (neoprávnená reklamácia) – bude oznámená po diagnostike prístroja

•    Poskytnutie náhradného zariadenia – zadarmo

Ceny sú uvedené bez DPH.
Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 4. 2022.