Reklamácia

V prípade, že vám nefunguje pokladňa alebo máte problém so softvérom, využite najrýchlejšiu cestu, ktorou je online vybavenie reklamácie prostredníctvom stránky technickej podpory – záložka Založiť reklamáciu v hornej časti stránky. Tu zadajte prostredníctvom reklamačného formulára váš problém na riešenie.

Reklamačný poriadok

A. Všeobecné ustanovenia
1. Reklamácia sa riadi týmto reklamačným poriadkom, obchodnými podmienkami spoločnosti Dotypos SK s.r.o. a obchodným zákonníkom.
2. Spoločnosť Dotypos SK s.r.o. nezaručuje, že pokladničné zariadenie splní všetky požiadavky zákazníka. Záruka sa nevzťahuje a za vadu zariadenia sa nepovažuje:
a) Skutočnosť, že je zariadenie prevádzkované na chybne nastavenej počítačovej sieti zákazníka.
b) Prípad, keď je zariadenie používané v rozpore s prevádzkovými podmienkami alebo obchodnými podmienkami.
c) Stav, kedy sú na zariadení nainštalované ďalšie aplikácie iných výrobcov, ktoré majú vplyv na jeho bezchybný chod či bezchybný chod pokladničných aplikácií Dotykačka.
d) Ak bolo zariadenie poškodené elektrickým prepätím, prírodným živlom alebo nadmerným znečistením.
e) Vada, ktorá bola na zariadení už v čase prevzatia a pre ktorú bola dojednaná zľava z kúpnej ceny.
3. Spoločnosť Dotypos SK s.r.o. poskytuje na nové zariadenie záruku v dĺžke 12 mesiacov a na repasované zariadenie záruku v dĺžke 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia zákazníkom.
4. Do reklamačného konania sú prijímané len pokladničné zariadenia predávané spoločnosťou Dotypos SK s.r.o. Ostatné zariadenia je nutné reklamovať v autorizovaných servisných strediskách.
5. Reklamácia bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie zákazníkom.
6. Reklamácia môže byť odmietnutá v prípade nadmerného znečistenia zariadenia, alebo v prípade, že bude k reklamácii odovzdané zariadenie bez napájacieho adaptéra.
7. Všetky ceny v tomto reklamačnom poriadku sú uvedené bez DPH.
B. Zahájenie reklamačného konania
1. Reklamačné konanie je zahájené na základe vyplneného elektronického formulára zákazníkom na adrese www.dotykacka.sk/reklamacny-formular. Bez správne vyplneného a odoslaného elektronického formulára nemôže byť reklamácia prijatá. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára zákazník súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
2. Zákazník je povinný uviesť do elektronického formulára všetky vyžadované informácie
3. Po riadnom odoslaní vyplneného reklamačného formulára zákazník automaticky obdrží potvrdenie o začatí reklamačného konania e-mailom.
C. Doručenie reklamovaného zariadenia
1. Po vyplnení a odoslaní elektronického formulára zákazník na svoje náklady doručí reklamované zariadenie priamo na adresu Dotypos SK s.r.o., Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava.
2. Ak zákazník nedoručí reklamované zariadenie do 14 dní od začatia reklamačného konania (vyplnenie a odoslanie elektronického formulára), bude predmetné reklamačné konanie automaticky ukončené.
3. Opravené zariadenie je možné zadarmo vyzdvihnúť na adrese sídla spoločnosti Dotypos SK s.r.o. Na prianie zákazníka spoločnosť pošle opravené zariadenie zákazníkovi kuriérom za poplatok 10 €.
D. Diagnostika a oprava
1. Po prijatí reklamovaného zariadenia je servisným technikom vykonaná diagnostika. Ak sa reklamovaná závada neprejaví a zariadenie je plne funkčné, bude zákazníkovi účtovaný poplatok za diagnostiku vo výške 10 €.
2. Ak je možné zariadenie opraviť, bude v rámci reklamácie uplatnenej v záručnej dobe opravené bezplatne. Pri reklamácii uplatnenej po záručnej dobe bude zákazníkovi pred opravou oznámená konečná cena opravy telefonicky či e-mailom a tovar bude opravený za túto cenu po odsúhlasení zákazníkom.
3. Pokiaľ je zariadenie v záruke a nemožno ho opraviť, bude bezplatne vymenené za repasované či nové. Nové zariadenie v takom prípade zákazník obdrží, pokiaľ je oprávnená reklamácia uplatnená najneskôr do 3 mesiacov od nákupu zariadenia.
4. Ak sa na zariadenie už nevzťahuje záruka a nemožno ho opraviť, môže byť reklamácia po dohovore oboch zmluvných strán riešená výmenou za repasované či nové zariadenie za vopred oznámenú cenu.
E. Riešenie reklamácie
1. Možné riešenia reklamácie:
a) Opravou zariadenia.
b) Výmenou zariadenia za nové alebo repasované.
c) Odmietnutie reklamácie.
d) Automatické ukončenie reklamácie pri nedodaní reklamovaného zariadenia.
e) Zamietnutie reklamácie.
2. Ak zákazník požaduje vrátenie neopraviteľného reklamovaného zariadenia, musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti a vyzdvihnúť predmetné zariadenie na adrese spoločnosti Dotypos SK s.r.o., Plynárenská 7/C., 821 09 Bratislava najneskôr do 30 dní od ukončenia reklamačného konania. V prípade, že zákazník v tejto lehote reklamované zariadenie nevyzdvihne, udeľuje spoločnosti Dotypos SK s.r.o. výslovný súhlas s tým, aby bolo takéto zariadenie po uplynutí stanovenej lehoty ekologicky zlikvidované.
3. V prípade, že zákazník riadne a včas nezaplatí vyčíslené náklady na cenu dopravy, neoprávnenú reklamáciu a náklady s ňou spojené, cenu za nové či repasované zariadenie alebo odkúpenie zapožičaného zariadenia a/alebo nevráti v lehote 14 dní zapožičané zariadenie, je spoločnosť Dotypos SK s.r.o. oprávnená obmedziť alebo prerušiť zákazníkovi prevádzku licencie k pokladničnému systému Dotykačka, a to bez predchádzajúceho písomného upozornenia zákazníka, a vzniknuté náklady vymáhať súdnou cestou.
4. O vyriešení reklamácie je zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky.
F. Základný cenník služieb súvisiacich s reklamačným konaním
•    Odoslanie zariadenia späť zákazníkovi – 10 €
•    Diagnostika (len neoprávnená reklamácia) – 250, – Kč
•    Oprava (neoprávnená reklamácia) – bude oznámená po diagnostike prístroja
Ceny sú uvedené bez DPH.
Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 12. 2022.