Všeobecné súťažné podmienky

Úvodné ustanovenia

1.1 Predmetom týchto všeobecných súťažných podmienok (ďalej len „Všeobecné súťažné podmienky“) je stanoviť záväzné pravidlá, na základe ktorých budú prebiehať Súťaže prevádzkované na webových Portáloch Usporiadateľa.

1.2 Vzťahy Usporiadateľa so Súťažiacimi sa riadia týmito Všeobecnými súťažnými podmienkami, ak nestanovia inak zvláštne podmienky Súťaže alebo oznámenie o Vyhlásení Súťaže, umiestnené na webových Portáloch Usporiadateľa.

Definícia použitých pojmov

2.1 Usporiadateľom je spoločnosť Dotypos SK s.r.o., IČO: 52 528 766, so sídlom 28. októbra 7689/2A, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.38663/R.

2.2 Súťažou je akákoľvek súťaž organizovaná Usporiadateľom.

2.3 Portály Usporiadateľa sú webové stránky: www.dotykacka.sk a akékoľvek oficiálne profily Usporiadateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a pod.).

2.4 Súťažiacim je užívateľ Portálu Usporiadateľa zúčastňujúci sa Súťaže vyhlásenej Usporiadateľom za predpokladu, že splní všetky podmienky stanovené Všeobecnými súťažnými podmienkami Usporiadateľa a podmienky stanovené v pravidlách konkrétnej Súťaže.

2.5 Výhercom Súťaže je Súťažiaci, ktorý splnil podmienky príslušnej Súťaže, tj. umiestnil sa v rámci vyhlásenej Súťaže v danom výhernom poradí alebo bola jeho odpoveď vyžrebovaná zo všetkých správnych odpovedí atď. Špecifikácia podmienok výhry je vždy uvedená v zadaní príslušnej Súťaže. Výherca sa vyhlasuje po skončení Súťaže.

2.6 Za Vyhlásenie Súťaže je považované oznámenie o konaní Súťaže, uverejnené Usporiadateľom na príslušnom Portáli Usporiadateľa.

2.7 Začiatkom Súťaže je deň označený ako začiatok Súťaže vo Vyhlásení Súťaže, ak nie je v pravidlách konkrétnej Súťaže stanovené inak.

2.8 Koncom Súťaže je deň označený ako ukončenie Súťaže vo Vyhlásení Súťaže, ak nie je v pravidlách konkrétnej Súťaže stanovené inak.

Všeobecné pravidlá

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť všetci užívatelia Portálu Usporiadateľa, ktorí súhlasia s podmienkami Súťaže a Všeobecnými súťažnými podmienkami, s výnimkou zamestnancov a spolupracovníkov Usporiadateľa a osôb im blízkych..

3.2 Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorej svojprávnosť nie je obmedzená a ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo osoba staršia min. 15 rokov, za ktorú v priebehu Súťaže zodpovedá zákonný zástupca.

3.3 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí svojím hlasovaním alebo zodpovedaním súťažnej otázky, prípadne inou formou špecifikovanou v rámci Vyhlásenia súťaže, a tým sa stáva aktívnym Súťažiacim. Súťažiaci hlasuje, respektíve zašle odpoveď na súťažnú otázku spôsobom stanoveným v zadaní príslušnej Súťaže. Pokiaľ nie je určené v zadaní Súťaže inak, Súťažiaci uvedie v rámci súťažnej odpovede aj svoje meno, priezvisko a telefonický alebo e-mailový kontakt.

3.4 Výhra je odovzdaná Usporiadateľom spravidla do 30 dní od vyhlásenia Výhercu, a to buď osobne, alebo poštou prostredníctvom Slovenskej pošty, s.p., prípadne iné zásielkové služby na kontaktnú adresu, ktorú uvedie Výherca pri komunikácii o oznámení výhry Usporiadateľom, ak nie je odovzdanie výhry v zadaní Súťaže upravené inak. Tým je splnená povinnosť odovzdania výhry Výhercovi.

3.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na kontrolu splnenia podmienok pre účasť v Súťaži a posúdenie nároku na výhru. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo rozhodnúť o výhre v sporných prípadoch s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia. Výhra nie je súdne vymáhateľná. Záruka na výhru nie je poskytovaná. Usporiadateľ nezodpovedá ani za vady a poškodenie predmetu výhry od okamihu jeho odovzdania. S týmto je Súťažiaci oboznámený.

Práva a povinnosti Súťažiaceho

4.1 Súťažiaci prehlasuje, že sa zúčastňuje Súťaže dobrovoľne.

4.2 Súťažiaci je povinný uviesť Usporiadateľovi úplné a pravdivé kontaktné údaje.

4.3 Súťažiaci, ktorý sa stal Výhercom, je povinný reagovať na výzvu Usporiadateľa do 3 pracovných dní. V prípade, že Výherca nebude reagovať na výzvu Usporiadateľa do 3 pracovných dní, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na stanovenie náhradného Výhercu, ktorý sa týmto dostáva na výherné poradie pôvodného Výhercu.

4.4 Súťažiaci sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a nezdieľať svoj užívateľský účet s akoukoľvek treťou osobou.

4.5 Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky a tak, aby svojím konaním nespôsobil Usporiadateľovi, prípadne ďalším Súťažiacim akúkoľvek ujmu.

4.6 Prevzatím výhry preberá Výherca všetku zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by jemu alebo akejkoľvek tretej osobe mohli použitím alebo využitím výhry vzniknúť.

Práva a povinnosti Usporiadateľa

5.1 Usporiadateľ je povinný informovať Výhercu o skutočnosti, že sa stal Výhercom do 10 dní od Konca Súťaže. Komunikácia zo strany Usporiadateľa prebehne buď telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, tj zaslaním e-mailu v závislosti na tom, ktorý/ktoré z kontaktných údajov Súťažiaci uviedol.

5.2 Usporiadateľ splní svoju povinnosť vydať Výhercovi výhru jej odovzdaním, a to osobne v prevádzke Usporiadateľa alebo odoslaním na adresu uvedenú Výhercom, ak neurčí zadanie konkrétnej Súťaže inak. Výherca preberá výhru na svoje vlastné riziko.

5.3 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môže výhra spôsobiť Výhercovi alebo tretím osobám, ktoré prídu do styku s výhrou.

5.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž pozastaviť, skrátiť, ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť pravidlá súťaže. V takom prípade nemá Súťažiaci nárok na akúkoľvek náhradu ujmy (škody) či iné vysporiadanie.

5.5 Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku technickej závady pri elektronickej komunikácii v priebehu Súťaže a rovnako nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté v dôsledku technického zlyhania, zlyhania systémov a programového vybavenia alebo zahltenia prevádzky na Portáloch Usporiadateľa.

Osobné údaje

6.1 Ak Súťažiaci poskytne v rámci Súťaže svoje osobné údaje, berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ich Usporiadateľ bude zhromažďovať a spracovávať vo svojej databáze za účelom účasti Súťažiaceho v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a výberu Výhercu, odovzdania výhry Výhercovi, a to po dobu 3 rokov od Konca Súťaže. Poskytnutie a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť v Súťaži a odovzdanie výhry.

6.2 Súťažiaci súhlasí s tým, že osobné údaje Výhercov obsahujúce meno, priezvisko a mesto odkiaľ Výherca pochádza, môžu byť uverejnené na Portáloch Usporiadateľa, prípadne v časopisoch vydaných Usporiadateľom. Tieto dáta môžu byť doplnené aj audiovizuálnym/vizuálnym záznamom, s čím Výherca tiež súhlasí.

6.3 Súťažiaci súhlasí so zasielaním informácií o nových Súťažiach, reklamných oznámeniach Usporiadateľa a tretích osôb spolupracujúcich s Usporiadateľom. V prípade, že si Súťažiaci nepraje ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, je oprávnený sa z odberu kedykoľvek bezplatne ohlásiť.

6.4 Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracovaním môže kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. Súťažiaci má právo dostať na základe žiadosti podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú Usporiadateľom spracovávané, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom vrátane poskytnutia ich kópie. Okrem toho má Súťažiaci za splnenie podmienok stanovených zákonom právo na opravu (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) jeho osobných údajov, ďalej právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a právo vzniesť námietky proti spracovaniu (ak prebieha spracovanie na základe oprávneného záujmu správcu) podľa čl. 21 GDPR. Okrem toho má Súťažiaci právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: sutaz@dotykacka.sk alebo písomne ​​poštou na adresu sídla Usporiadateľa.

6.5 Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom prostredníctvom výpočtovej techniky alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania) a nebudú odovzdávané do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám mimo Európskej únie, ibaže na to Súťažiaci udelí výslovný súhlas. Osobné údaje môžu byť spracovávané z poverenia Usporiadateľa príslušnými spracovateľmi.

Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Všeobecné súťažné podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ Portálov Usporiadateľa svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Všeobecných súťažných podmienok. V tomto prípade Usporiadateľ oznámi zmeny upozornením na svojich Portáloch.

7.3 Tieto Všeobecné súťažné podmienky budú umiestnené na webovej stránke: https://www.dotykacka.sk/vseobecne-sutazne-podmienky

7.4 Tieto Všeobecné súťažné podmienky sú platné od dňa 21. 9. 2022.