Pravidlá súťaže o akčnú sadu pokladničného systému Dotykačka podľa vlastného výberu

1. Usporiadateľ:
Dotypos SK s.r.o., IČO: 52 528 766, so sídlom 28. októbra 7689/2A, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.38663/R. (ďalej len „Usporiadateľ“). Všetky otázky a pripomienky k Súťaži môžete zasielať na e-mail: sutaz@dotykacka.sk. Pojmy používané v týchto súťažných podmienkach sa významovo zhodujú s totožnými pojmami vo Všeobecných súťažných podmienkach.

2. Termín trvania Súťaže:
Súťaž „Súťaž pre podnikateľov, ktorí chcú mať v biznise prehľad a poriadok“ sa koná od 21. 9. 2022 (Začiatok Súťaže) do 30. 9. 2022 (Koniec Súťaže).

3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa môže stať ktorýkoľvek účastník starší ako 18 rokov (ďalej len „Súťažiaci“), ktorý splní všetky nižšie uvedené podmienky tejto Súťaže a Všeobecné súťažné podmienky, ktoré sú umiestnené na webovej stránke www.dotykacka.sk/sutaz-s-dotykackou.

4. Podmienky účasti v Súťaži:
Účastníkom Súťaže sa stáva každý Súťažiaci, ktorý do komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránke "Milujem kávu" označí podnik, kde si vychutnáva kávu najradšej. Odpovede, ktoré nespĺňajú zadanie, tj. neuvedú stránku s označením obľúbeného podniku, budú zo Súťaže vyradené. Každý súťažiaci, ktorý je sa do súťaže zapojí so Súťaže a je zároveň fanúšikom facebookovej stránky Dotykačka Slovensko, bude do zlosovania zaradený dvakrát. Zaradením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí so zverejnením textu svojich odpovedí, svojho mena a mesta odkiaľ pochádza na Portáloch Usporiadateľa (webové stránky) v prípade, že sa stane Výhercom. Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz, tzn. získať maximálne jednu výhru.

5. Zo Súťaže budú vyradené odpovede, ktoré:
– neoznačia facebookovú alebo webovú stránku obľúbeného podniku,
– obsahujú prvky násilia či erotické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi,
– môžu poškodiť dobré meno Usporiadateľa,
– porušujú práva tretích osôb,
– u ktorých bol zistený podvod či nedodržanie iných podmienok Súťaže.
O tom, či zaslaná odpoveď vyhovuje podmienkam Súťaže, rozhoduje Usporiadateľ. Súťažiaci je povinný nahradiť všetku prípadnú ujmu, ktorá by vznikla Usporiadateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v prípade, že Súťažiaci zaradením do súťaže poruší povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, najmä poruší práva tretích osôb.

6. Vyhodnotenie Súťaže:
Výhercovia budú určení Usporiadateľom na základe náhodného výberu – žrebovaním, zo všetkých účastníkov Súťaže, a to do 10 dní od Konca Súťaže. Vyžrebovaný bude celkom 1 Výherca, ktorý získa nasledujúce výhry:
Pokladničný systém Dotykačka podľa vlastného výberu s termálnou tlačiarňou a platobným terminálom.

7. Oznámenie a odovzdanie výhry:
Oznámenie o výhre bude Súťažiacemu oznámené do 10 dní od Konca Súťaže, prostredníctvom správy na Facebooku alebo odpovedaním na výherný komentár.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Zaslaním odpovede do Súťaže Súťažiaci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ bude zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Súťažiaceho v databáze Usporiadateľa za účelom účasti Súťažiaceho v Súťaži, vyhodnotenie Súťaže a výberu Výhercu, odovzdanie výhry Výhercovi, a to po dobu 3 rokov od konca Súťaže. Poskytnutie a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť v Súťaži a odovzdanie výhry. Súťažiaci súhlasí so zasielaním informácií o nových Súťažiach, reklamných oznámenia Usporiadateľa a tretích osôb s Usporiadateľom spolupracujúcich. V prípade, že si Súťažiaci nepraje ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, je oprávnený sa z odberu kedykoľvek bezplatne ohlásiť. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracovaním môže kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. Súťažiaci má právo dostať na základe žiadosti podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú Usporiadateľom spracovávané, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom vrátane poskytnutia ich kópie. Okrem toho má Súťažiaci za splnenie podmienok stanovených zákonom právo na opravu (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) jeho osobných údajov, ďalej právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a právo vzniesť námietky proti spracovaniu (ak prebieha spracovanie na základe oprávneného záujmu správcu) podľa čl. 21 GDPR. Okrem toho má Súťažiaci právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: soutez@dotykacka.cz alebo písomne ​​poštou na adresu sídla Usporiadateľa. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom prostredníctvom výpočtovej techniky alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania) a nebudú odovzdávané do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám mimo Európskej únie, ibaže na to Súťažiaci udelí výslovný súhlas. Osobné údaje môžu byť spracovávané z poverenia Usporiadateľa príslušnými spracovateľmi.

9. Ostatné podmienky Súťaže:
Súťaž sa riadi Všeobecnými súťažnými podmienkami.

10. Záverečné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto Súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž pozastaviť, skrátiť, ukončiť bez udania dôvodov.